Justification

BY OUR SINFUL SELVES IT IS IMPOSSIBLE, BUT A RIGHTEOUS GOD HAS MADE IT POSSIBLE. Introduction of the Lesson One of the most profound truths a new believer in Christ would certainly never miss, is the fact that God didn’t only save him but God has also justified him. To miss this basic, yet central […]

Kaligtasan Alinsunod sa Banal na Kasulatan

Ang kaligtasan ay isang napakatagal nang tanong na ating mababasa sa Banal na Kasulatan, gaya ng sabi sa aklat ng Gawa 16:30; “At sila’y inilabas; Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?” At ang tanong na ito ay napakahalaga sapagkat ang katugunan nito ay walang kasinghalaga; Sapagkat ang kaligtasan ayon sa Panginoon ayon […]

Paano matitiyak na ang isang salin ng Biblia ay walang bawas o dagdag?

May mga rebisyon o mga pagsasalin ng Biblia na hindi tapat sa orihinal na wika ng pinagmulan nito. Kadalasan ang ganitong mga pagsasalin o bersiyon ay palabras lamang ng isang sekta o relihiyon na may layuning i-angkop o pasunurin ang Biblia sa kanilang doktrina. Ito ay mapanganib. Ang isang translation ay masasabing walang bawas o dagdag […]

Tunay na Pagsamba sa Panginoon

Ang isang taong naniniwalang may Dios ay nararapat lamang na sumamba sa Kaniya, ang pagsamba sa Dios ang pinakamahalagang kautusan na ibinigay sa tao upang ganapin (Lucas 4:8). Maging si Satanas man ay pinaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo na sumamba sa Dios lamang (Mateo 4:10). Ngunit papaano ang tama o kalugodlugod na pagsamba sa Dios? […]

Pagpapahalaga sa Kabutihan ng Dios

“Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa ating ng Ama, upang tayo’y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo’y gayon nga. Dahil dito’y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka’t siya’y hindi nakikilala nito.”-1 Juan 3:1 Ang talatang  ito ay nagbibigay pansin sa pagpapahalaga sa mga kabutihan ng Dios. Sa pagkilala sa kabutihan Niya, […]

Faith

If oxygen is for living thing on Earth, faith is to every Christian in God’s Kingdom. If it is impossible for any man to survive an hour without enough supply of oxygen, it is equally impossible for any Christian to live a life worthy of God without faith. Apostle Paul, the writer of the book […]

How to Make Evangelism Effective

In the work of God, what we need for it to be successful is none other than the means of God. And we are very fortunate indeed because God already provided and continues to provide the most modern tool or technology which is needed for the effective global evangelism in the End-Time. This technology, which […]

Ayuno: Pagtanggi sa Sarili para sa Dios

Nangangahulugan ng pagtanggi sa pagkain, solido man o likido, ang ayuno ay ang paghingi ng kapangyarihan sa Dios. Sa pamamagitan ng pagtanggi ay pipighatiin natin ang ating kaluluwa. Kapalit nito ay ibinababad natin ang ating sarili sa kaisipan ng Panginoon. Bakit kailangang ibabad ang sarili sa kalooban ng Dios? Sapagkat isa sa layon ng ayuno […]

Ang Maluwalhating Kalagayan ng mga Inaring Ganap

Ano ang sinasabi sa Roma 8:1? Ngayon wala na nang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Paano nangyari ito? Samantalang ang sabi sa Roma 3:23: “Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Dios.” At ayon pa sa Roma 2:12: “Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak […]