Ang bayan ng Dios sa kawakasan ng huling araw ay ang Iglesiang babalikan ng Panginoon sa Kaniyang muling pagparito. Napakalaki ng epekto o ng bisa nito sa atin kapag malaman nating kabahagi tayo sa iglesiang babalikan ng Panginoon.

Tayo ang mga tao na may natatanging tatak. Ang iglesia ng Panginoon ay naiiba at dahil dito nararapat lamang na tayo’y masumpungan sa buhay na nais ng Dios sa atin. Kaya ang bayan ng Dios ay may sariling kultura mula noon pang panahon ng unang iglesia.

UNANG IGLESIA

Ang pagbaba ng Banal na Espiritu sa mga kakaunting mananampalataya noong araw ng Pentecostes ay nagbunga ng pagbabago. Nagkaroon ng isang natatanging grupo ng mananampalataya at sila ang unang Iglesia.

Mula sa kapanganakan ng Iglesia sa araw ng Pentecostes nagsimulang maipamalas ang unang kulturang Kristiyano.

Ang Espiritu ay makapangyarihang kumilos na anopa’t ang mga mananampalataya noon sa unang iglesia ay naging makapangyarihan. Ang unang iglesia na sinangkapan ng kapangyarihan ay inilarawan sa Gawa 2:3-4. May tila apoy sa kanilang mga ulo at sila’y nagsipagsalita sa mga wika. Lahat sila ay nasangkapan ng kapangyarihang kagaya ng dilang apoy. Sila’y pinalakas sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ipinangako sa Gawa 1:8.

“Datapuwa’t tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo: at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa.”

Sila ang grupong nagpasimula ng kultura ng unang iglesia. Sila ang kultura ng kabihasnan at sila’y nabago pagkatapos na sila’y masangkapan ng kapangyarihan.

ANO ANG DI NAGBABAGONG KULTURA NG IGLESIA?

1. PAGSUNOD SA MAKA-APOSTOL NA TURO’T ARAL

“At sila’y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasamasama, sa pagpuputolputol ng tinapay at sa mga pananalangin.”- Gawa 2:42

Sila’y nanatiling matibay sa maka-apostol na aral at naging deboto sa doktrina na dala ng mga apostol. Kapag sinabing deboto sa isang bagay, bibigyan mo ito ng oras at panahon at ito’y iyong pananatilihan. Ibinigay ng unang iglesia ang kanilang sarili sa mga turo ng apostol. Pinagtalagahan nila ang pagsunod sa mga turo at aral ng apostol.

Ano yung turo ng mga apostol na kanilang pinagtalagahan? Yaong kanilang narinig ay kanilang iningatan bilang panuntunan ng pagtuturo. Mayroon silang sinusundan kaya hindi sila maliligaw (2 Timoteo 1:13). Alam nila ang turo na kanilang sinusunod.

“Kung ang sinoma’y nagtuturo ng ibang aral, at hindi sumasangayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, at sa aral na ayon sa kabanalan;”
1 Timoteo 6:3

Gayundin, nanatili sila sa doktrina ng kabanalan. Ang doktrina sa ika-apat na pagpupuyat at ang doktrina na ito ay isang bagay na hindi lang basta naririnig kundi naroroon ang pagsunod at pananatili.

“Datapuwa’t manatili ka sa mga bagay na iyong pinagaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan.”-2 Timoteo 3:14
Magpatuloy kayo sa ating tinanggap na maka-apostol na turo at manatili tayong matibay sapagkat alam natin kung kanino natin natutunan iyon.

2. PAGSASAMA-SAMA AT PAGPUPUTOL NG TINAPAY

Sa iglesia ng Panginoon lamang may araw-araw na pagsasama-sama at ang pagsasama-samang ito ay tama. Gayundin ang pagpuputol-putol ng tinapay. Ito ay hindi literal na araw-araw na communion. Ang tinapay ay simbolo ng Salita ng Dios. Kagaya ng sabi ni Job 23:12.

“Ako’y hindi humiwalay sa utos ng kaniyang mga labi; aking pinagyaman ang mga salita ng kaniyang bibig ng higit kay sa aking kailangang pagkain.”

Ang salita ng Dios ay kagaya ng tinapay na ating ibinabahagi sa lahat. Araw-araw pinapakain tayo ng Salita ng Dios.

3. PANALANGIN

Ang panalangin ay pangunahin sa kultura ng unang iglesia at ito ay itinuro ng mga apostol. At sa ating panahon, marapat lang na ating ipamuhay ang kultura ng iglesia sa kawakasan ng huling araw. Ang panalangin ay hindi lamang isinasagawa sa panahon na naisin natin. Ito ay paraan na ng ating pamumuhay. Kapag atin itong isinagawa. Magiging kasanayan na natin ito.
Ano ang uri ng panalangin ang nararapat nating isagawa? Ito ay panalangin sa Espiritu.

“Na magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,”
Efeso 6:18

Ang panalangin na pinapatnubayan ng Espiritu ay dapat nating pagpatuluyan (1 Tesalonica 5:17). Ang bahay ng Dios ay bahay panalanginan (Mateo 21:13). Ito ang ating kahalalan na tayo’y tatawaging bahay ng panalangin.

Ang panalangin ay dapat nating unang prayoridad (1 Timoteo 2:1). Magpatuloy tayo sa pananalangin. Ipapanalangin natin ang mga banal, una sa lahat ang sugong apostol.

“Ngayo’y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alangalang sa Panginoon nating Jesucristo, at sa pagibig ng Espiritu, na kayo’y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Dios na patungkol sa akin; Upang ako’y maligtas sa mga hindi nagsisisampalataya na nangasa Judea, at nang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugodlugod sa mga banal;”
Romans 15:30-31

Maging katulong tayo ng sugo sa panalangin. Maging kasama tayo ng sugo sa napakalaking misyon. Kaya’t ating patuloy na isagawa at pagpatuluyan ang kultura ng iglesia na mula noon hanggang ngayon ay di nagbabago.

By Bishop Domingo Ferriol

Leave a Reply

Your email address will not be published.