Hinahanap ng Dios ang mga tunay na mananamba sa Kaniya, Juan 4:23.

“Datapuwa’t dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka’t hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya.”

Dahil sa katotohanang ito, ano ang uri ng pagsamba na hinahanap ng Dios? Ang unang nabanggit ng ating Panginoong Jesucristo ay nasa talatang 24.

“Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya’y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at katotohanan.”

Pansinin natin ang maling pagsamba na ginagawa ng mga tao sa Juan 4:20,

“Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito; at sinasabi ninyo, na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsamabahan ng mga tao.”

Ang kanilang paniwala ay ang Dios ay sasambahin sa mga dakilang lungsod at sa mga dakilang tao. Gaya ng sa Jerusalem , ang pagsambang ayon sa mga magulang. Ito ang pangunahing hadlang sa tunay na pagsamba sapagka’t ang Dios ay hindi sa isang dako para Siya ay sambahin doon. Pangalawa, ang mga magulang man ay maaaring magkamali. Ang sabi ng Panginoon, ang mga mananamba ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan.

Ang pagsamba sa espiritu ay laban sa pagsambang gaya ng material na mga pagsasaalang-alang, gaya ng bundok, ng kautusan o kaugalian ng mga magulang. Ang pagsambang ayon sa utos ng tao ay walang kabuluhan. Sapagkat ang sabi ni Cristo sa Mateo 15:7-9,

“Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkuha sa inyo ni Isaias, na nagsasabi, Ang bayang ito’y ginagalang ako ng kanilang mga labi; Datapuwa’t ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Datapuwa’t walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao.”

Ang sabi ng Panginoon, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat ito ay hindi naaayon sa pagsamba sa Espiritu at katotothanan. Sa Deuteronomio 4:14-15,

“At iniutos sa akin ng Panginoon nang panahong yaon, na turuan ko kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan, upang inyong mangagawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili; sapagkat wala kayong nakitang anomang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Hebreo mula sa gitna ng apoy.”

Binanggit ng Panginoon dito na “wala kayong nakitang anyo”. Kung gumawa sila ng inanyuang larawan na kawangis man ng anumang larawan ng lalaki o babae o alinmang hayop iyan ay ipinagbabawal sa talatang 15-19. Kung itiningin natin ang ating mga mata sa inanyuang ito, kapopootan sila ng Dios. Sapagkat ang Dios ay kanilang ibinababa na inihahawig sa mga bagay na nasa lupa samantalang ang Dios ay Espiritu.

Ngunit saan natin namana ang mga pagsambang ito na mali? Sa mga haka ng ating mga magulang. Kaya sinasabi ng Biblia na nagiging walang kabuluhan ang ating mga pagsamba sapagkat ang haka ng kanilang mga puso ay laban sa ipinag-uutos ng Dios.

Ano samakatuwid ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan? Una, ang Dios ay Espiritu at sapagkat Siya ay Espiritu, Siya ay may kakayahang sumalahat ng dako sa pamamagitan ng Kaniyang Espiritu, Awit 139:7-8,

“Saan ako paroroon na mula sa iyong Espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka: kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay nandoon.”

Hindi maaaring wala ang Dios sa anumang dako sapagka’t Siya ay presente sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu.

Ito ang kamangmangan ng pagkakaroon ng representasyon o kumakatawan sa Dios sapagkat ang Dios daw ay nasa mga langit kaya kinakatawan ng mga larawan. Parang magulang na namatay na nawala. Ngunit ang Dios ay hindi gayon. Ang Dios ay sumasa lahat ng dako. Kung ikaw ay tumingin sa inanyuang larawan ay maliligaw ka ng iyong paningin sapagkat ang Dios ay Espiritu. Sa halip na ikaw ay tumingin sa inanyuang larawan, tumingin ka sa langit kung saan Siya ay naroon at damhin mo Siya sa iyong puso. Siya ay nagpapatotoo, Siya ay malapit.

“Ang Espiritu rin ay nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu, na tayo’y mga anak ng Dios.”- Roma 8:16

Maliwanag na ipinapahayag sa talata na tayo ay mga anak ng Dios sa pagpapatunay ng Banal na Espiritu kasama ng ating espiritu at hindi sa pamamagitan ng larawan.

Ano ang pagsamba sa katotohanan? Ang diwa ng tunay na pagsamba ay ang pagsamba sa Espiritu. Ang katunayan ng Dios ay hindi material o pisikal kundi Siya ay Espiritu. Tanggapin nating Siya ay nasa atin at Siya ay kasama natin na nagpapatotoo sa ating espiritu. Gayundin, Siya ay sasambahin sa katotohanan. Ang unang ibig sabihin ng katotohanan, na ang iyong aral na pinaniniwalaan ay totoo. Ang iyong mga kautusan at kaugalian ng tao kundi batay sa salita ng Dios na ipinapangaral ng mga sugo. At ang Biblia ay hindi ipinapahayag ng sinomang pribadong tao (2 Pedro 1:20-21). Ang Biblia ay dapat pakinggan ayon sa itinuturo ng mga taong itinalaga upang sa atin ay magturo. Ito ay ang mga tao ng Dios.

“Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya.”- Hebreo 13:7

“Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo’y pasakop sa kanila: sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito’y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagkat sa ganito’y di ninyo mapakikinabangan.”- Hebreo 3:17

May mga taong nagtamo ng karapatan na magturo sa atin. Sila ay mga taong ibinigay ng Dios upang sa atin ay magturo gaya ng patotoo ni Apostol Pablo sa kaniyang karapatan na magturo.

“Isipin mo ang sinasabi ko; sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay.”-2 Timoteo 2:7

Ang mga katuruang ito ay totoo sapagkat tinanggap nila mula sa Dios.

“Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo.”- Galacia 1:12

Ito ang kaniyang ipinagtagubilinan na tagapagturo, 2 Timoteo 2:1-2,

“Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba.”

Pawang katotohanan. Ano pa? Walang kapaimbabawan. Ibig sabihin, hindi sapat na ikaw ay mayroong totoong paniwala dapat maging makatotohanan ka. Na ang iyong pinaniniwalaan ay dapat mong isapamuhay at dapat mong isagawa. Ito ang pagsamba sa katotohanan. Sa Mateo 15:7, binabanggit dito ang mga mapagpaimbabaw. Mapagpaimbabaw sila sapagkat ang kanilang labi ay nagbibigkas ng salita ng Dios ngunit ang kanilang puso ay malayo sa Dios. Madaling mamemorya ang 10 utos pero nasusunod mo ba ito? Ang katotohanan ng Dios ay iniingatang mabuti hindi lang sa salita kundi sa pamumuhay, 1 Tesalonica 1:5,

“Kung paanong ang aming evangelio ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman, at sa Espiritu Santo, at sa lubos na katiwasayan; na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo.”

Ang mga sugo ng Dios ay siyang halimbawa sa mga katotohanang kanilang itinuturo. Ang kanilang salita at ang kanilang buhay at magkatugma. Ito ang tunay na diwa ng pagsamba sa Dios na Siya ay sa Espiritu at sa katotohanan.

By Apostle Arsenio Tan Ferriol

Leave a Reply

Your email address will not be published.