“Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba’t-ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga  propeta, Ay nag salita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya’y ginawa ang sanglibutan;” –Hebreo 1:1-2  

Sa mga talatang ating binasa, ipinapakita na ang Dios ay nagsasalita sa mga tao, sa bawat panahon at ganon din sa maraming kaparaanan. Tiniyak ng Biblia na sa ating panahon ay patuloy na nagsasalita ang Dios sa pamamagitan mismo ng Kanyang bugtong na Anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Paano nagsasalita ang Dios sa pamamagitan mismo ng Kanyang bugtong na Anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Paano nagsasalita ang Dios sa atin noon maging hanggang sa ating panahon? Ayon sa mga Awit 89:19,

“Nang magkagayo’y nagsalita ka sa pangitain sa iyong mga banal, at iyong sinabi, Aking ipinagkatiwala ang saklolo sa isang makapangyarihan; Aking itinaas ang isang hirang mula sa bayan.”

Kaya napakahalaga ang pangitain sapagkat sa pamamagitan nito ay nahahayag ang mga Salita ng Dios. At ano ang mangyayari kapag walang pangitain? Ayon sa Kawikaan 29:18,

“Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama: ngunit syang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya.”

Ayon naman sa Roma 2:9,

“Kapighatian at kahapisan, ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Judio una una, at gayon din ng Griego.”

Maging sa panahon ni Cristo, ang sabi sa Mateo 9:36,

“Datapwa’t nang Makita niya ang karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagka’t pawang nangahahapis at nangangalat, na gaya ng mga tupa na walang pastor.”

Nagiging kahabag-habag ang mga tao kapag walang pangitain sapagkat ito’y nangangahulugan ng pagkawala ng Salita ng Dios. Sa ganitong kalagayan ay hanapin nila ang Salita ng Dios.

“At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain.”      -1 Samuel 3:1

  Ang pagkawala ng mga Salita ng Dios ay bunga ng pagtigil ng pangitain mula sa Dios. Ito ay inihula sa Banal na Kasulatan na darating ang araw na ang Salita ng Dios ay mawawala.

“Narito ang mga araw ay dumating, sabi ng Panginoong Dios, na ako’y magpapasapit ng kagutuman sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig sa mga salita ng Panginoon; At sila’y magsisilaboy sa dagat at mula sa hilagaan hanggang sa silangan; sila’y magsisitakbo ng paroo’t parito upang hanapin ang salita ng Panginoon nguniot hindi nila masusumpungan.”         -Amos 8-11

Maliwanag na ipinapakita sa talata na aalisin ang pangitain sa gitna ng mga tao sapagkat ito ang panukala ng Dios sa huling araw.

“Kaya nga kayo’y magsihanda naman sapagkat paririto ang Anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip;”     -Mateo 24:44

Ang Panginoon ay muling darating bilang kaganapan ng Kaniyang pangako na Siya’y muling babalik. Ano ang mangyayari sa Kaniyang muling pagbabalik? Sabi sa Mateo 24:40,

“Kung magkagayo’y sasa bukid ang dalawang lalake; ang isa’y kukunin, at ang isa’y iiwan.”

Ang mga banal sa lupa ay sikretong kukunin ng Panginoon upang dalhing kasama Niya sa kaluwalhatian. Ang Dios ay nagsasalita ng pangitain. Samakatuwid, mangyayari ang mga hula ni Propeta Amos na mawawala ang salita. Ang mga banal dito sa lupa ay kukunin ng Dios at wala ng taong papahayagan ng pangitain sapagkat ang maiiwan ditto sa lupa ay mga hindi nagsisipaglingkod sa Panginoon o kaya’y silang nasa maling paglilingkod. Hindi kailanman maaaring magbigay ang Dios ng pangitain sa kanila kundi, Siya ay pumipili ng bibigyan ng pangitain sa gitna ng mga banal. Batay naman sa mga tala sa Lumang Tipan, ganito ang sinasabi sa Daniel 9:23,

“Sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang utos, at ako’y naparito upang saysayin sa ito; sapagkat ikaw ay totoonng minahal: kaya’t gunitain mo ang bagay, at unawain mo ang pangitain.”     -Galacia 1:15

Samakatuwid si Apostol Pablo ay pinili ng Dios bilang Apostol. Ano ang ipinagkatiwala ng Dios sa kaniya? Sabi sa Gawa 26:19,

“Dahil nga dito, Oh haring Agripa, hindi ako nagsuwail; sa pangitain ng kalangitan.” 

Ang pahayag na mula sa Dios ang ipinagkatiwala sa kaniya. Ayon din kay Apostol Pablo sa kaniyang sulat sa Galacia 1:11-12,

“Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo,  mga kapatid, tungkol sa evangelio na aking ipinapangaral, na ito’y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo.”

Ito ang pangitaing ipinagkatiwala sa sugong apostol na si Pablo. Ang pangangaral ng tunay na evangelio na sabi sa Gawa 26:17-18,

“Na ililigtas kita sa bayan, at sa mga Gentil, na sa kanila’y sinusugo kita, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila’y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Dios, upang sila’y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin.”

Purihin ang Dios sa pangitaing ibinigay kay Apostol Pablo sapagkat ang buong mensahe nito ay ang pagpapalaya ng Dios sa atin mula sa gapos at kapangyarihan ni Satanas. Gayon din, napapaloob ditto ang layunin na angt makasalanan ay mapatawad, makabalik sa Dios at magmamana ng Kaniyang mga pangako.

Gayon din sa ating kapanahunan, tiyak na mayroon pangitaing ipapahayag ang Dios sapagkat ang panukala ayon sa Lucas 11:49,

“Kaya nga , sinasabi naman ng karunungan ng Dios, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol; at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at paguusigin.”

Patuloy ang pagsusugo ng Dios ng mga apostol at tiyak din na sila ang bibigyan ng pangitain mula sa sangkalangitan para sa ikabubuti ng mga tao. Ito ang pahayag sa Amos 3:7,

“Tunay na ang Panginoong Dios ay walang gagawin, kuyndi kaniyang ihahayag ang kanilang lihim sa kaniyang mga lingkod na mga propeta.”

Kaya kung noon ay may mga sugo na pinahayagan ng pangitain sa layunin ng pagliligtas mas higit na sinasabi sa at pinapatunayan ng Banal na Kasulatan na sa huling araw na ito ay may sugo  ang Dios. Makakatiyak tayo na siya ay pinahayagan din ng pangitain upang iharap namang sakdal ang mga tao ng Dios sa muling pagparito ng Panginoon. Ang mga ito ay walang iba kundi sila na mga apostol ng Dios.

By Bishop Resting Zonio

Leave a Reply

Your email address will not be published.