Ano ang sinasabi sa Roma 8:1? Ngayon wala na nang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Paano nangyari ito? Samantalang ang sabi sa Roma 3:23:

“Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Dios.”

At ayon pa sa Roma 2:12:

“Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din naman ng walang kautusan; at ang lahat ng nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan.”

Na ang sabi sa talatang ito, kahit yaong walang kautusan ay may kapanganiban sa kahatulan ng kapahamakan. Lalo na yaong may alam sa kautusan at hindi nakasunod ay tiyak na magwawakas sa kahatulan. Ang lahat ay nakalabag sa kahatulan. Ito ang kahulugan ng kasalanan- nakasuway sa kautusan. Sabi sa Juan 3:4:

“Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ng kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan.”

Ngunit ang sabi sa Roma 8:1 ay “wala ng anomang hatol sa mga nakay Cristo Jesus” napakagandang pakinggan ang mga salitang ito. Ano ang sabi sa kasunod na talata? Sa Roma 8:2:

“Sapagkat ang kautusan ng espiritu ng buhay na nakay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ang kasalanan at ng kamatayan.”

Ang espiritu pala ay may kautusan at ito ay ang buhay na nakay Criso. Ito ang nagpapalaya sa atin sa kautusan ng kasalanan na nagdadala sa atin sa kamatayan. Kung ganoon, ano itong kautusan ng espiritu? Sabi sa Juan 6:63:

“Ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman; sa laman ay walang anomang pakikinabang’ ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay.”

Kaya ang kabuuan ng mga salita ni Cristo, Ito ang kautusan ng Banal na Espiritu. Kaya ang sabi sa Juan 16:13:

“Gayon ma’y kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagkat hindi siya magsasalita sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating.”

At ano ang katotohanan? Sabi sa Juan 8:31-32:

“Sinabi nga ni Jesus sa mga Judiong iyon na nagsisisampalataya sa kanya, kung kayo’y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo’y tunay nga kayong mga alagad ko; at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohana’y magpapalaya sa inyo.”

Ang mga salitang ito ni Cristo ay katotohanan. Ito ang itinuturo sa atin ng Espiritu sa pamamagitan ng pangangaral ng mga salita ni Cristo na siyang ebanghelio. Ito ang sabi sa Roma 1:16-17:

“Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo: sapagkat siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya’ una’y sa Judio, at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya.”

Ano ang ating tatanggapin galing sa Dios? Sabi sa Roma 5:1:

“Yaman  nga na inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo.”

Kaya sa pananampalataya kay Cristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay may kapayapaan tayo sa Dios. Ano ang ibig tukuyin nito? Sabi sa Efeso 2:13:

“Datapwa’t ngayon kay Cristo Jesus kayo na ngayong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo.” At sabi pa sa Efeso 2:14-15:

“Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inialis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito’y ginagawa ang kapayapaan.”

Kaya sabi sa Roma 5:10, tayo noon ay mga kaaway ni Cristo dahil sa ating kasalanan. Sa gitna ng Dios at ng tao ay mayroong pagkakaalit. Magkaaway ang tao at ang Dios dahil sa mga kasalanan ngunit ngayon, sa pamamagitan ng kamatayan ni Cristo at sa ating pananampalataya sa kaniyang mga salita na siyang kautusan ng mga Espiritu ay tinamo natin ang pagkakasundo. Kaya ang sabi sa Roma 5:9, inaring-ganap tayo ng Dios sa pamamagitan ng kaniyang dugo, bukod sa may kapayapaan na tayo sa Dios. Higit sa lahat, ligtas na tayo. Ito ang maluwalhating kalagayan ng mga inaring-ganap na ang ibig sabihin ay tinanggap na sila ng Dios. May kapayapaan na sila sa Dios, kasundo sila at ligtas na sa kasalanan, at ang buhay na walang hanggan ayon sa Juan 5:24. Ang sabi sa Efeso 2:19:

“Kaya nga hindi na kayo mga taga ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo’y mga kababayan na kasama ng mga banal, at sangbahayan ng Dios.”

Ano sa kabuuan ang inutukoy nito? Sabi sa susunod na talata sa efeso 2:20, ang tunay na iglesia ang tunay na templo ng Dios at tahanan ng epiritu. Na sabi, itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga Apostol, na si Cristo ang pangulong bato sa panulok.

By Bishop Resting Zonio

Leave a Reply

Your email address will not be published.