Ito ang pangako ng Dios na kung ang tao ay manunumbalik ay aalisin Niya ang ating mga masasamang gawain.

Ang paglikha ay nagumpisa sa isang magandang pasimula subalit nagyon ito ay nabahiran ng kasamaan. Kapag ang kasalanan ay mapawi ay darating sa atin ang kaginhawaan at kapayapaan sa buhay mula sa harapan ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit si Cristo ay isinugo ng Kanyang Ama. Bagamat ito ay naganap na, Siya ay muling susuguin sa atin, at ito nga ay muling pagbabalik ng Panginoong Jescristo.

“At upang kaniyang suguin ang Cristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus. Na siya’y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay, na sinalita ng Dios sa pamamagitan ng bibig ng kaniyang mga banal na propeta buhat pa nung una.”-Gawa 3:20-21

Bago ang “restoration” ay magtitindig ang Panginoon ng tao upang ipahayag ang lahat ng bagay na dapat gawin. Siya ang magtatagubilin ng lahat ng mga bagay, tayo ay kaniyang tuturuan at ang hindi makikinig ay pupuksain. Kapag tayo ay kinulang ng unawa ay hindi natin siya mapapakinggan. Ang makikinig ay amkasusunod. Ang mga mananampalataya kapag nauunawaan ang sa kaniya ay itinuro ay gagawa ayon sa kanyang natutunan. Ito ang dahilan kung bakit ipinanumbalik ang nawawala sa Iglesia, maging kagaya tayo ng mga naunang alagad na naipanumbalik. Ito ang gawain ng Dios sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo.

Ang pagpapatotoo ay may kalakip na katotohanan. Sapagkat nang dumating si Cristo ay hindi Siya nagsalita ng nakaakit na pananalita kundi salita ng karunungan, gaya rin ng Iglesia na puspos ng unawa.

“At narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, datapuwa’t magsipanatili kayo sa bayan, hanggang sa kayo’y masangkapan ng kapangyarihan galing sa itaas.”- Lucas 24:49

Ang mga gawain sa Iglesia ay tumutulong sa atin upang tayo ay maging maalam sapagkat kinakailangan nating maging handa sa pakikipagugnay sa Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Magbulay-bulay tayo, huwag tayo maabala ng mga material na bagay at alok ng sanglibutan, ito ay panahon ng pagtatalaga sa Dios. Maging ang Panginoong Jesucristo na pinahiran ng Dios sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang dalhin ang mensahe ng Dioss sa tao, upang palayain at mabuksan ang ating mga mata sa landas na nais ng Dios para sa atin.

Sa mga taon na dumaan ay maaaring tumatabang ang ating espiritwal na buhay, naiiba ang ating damdamin, pananaw, na maging ang ating pagnanasa ay naging makasanlibutan at makalaman. Unti-unti tayong nahihiwalay sa Salita ng Dios, subalit sinabi ni Criston na dapat tayong manatili sa Kanyang mga pangako.

Iwasan natin ang mga nakapipighati sa Espiritu ng Dios. Itabi natin ang mga salitang di magaganda, sa halip ay pagaralan natin ang mga programa ng Dios sa Iglesia. Humayo at magtalaga, sapagkat doon ay darating sa atin ang Espiritu ng Dios na Siyang magbibigay ng pahayag sa atin.

“Gayon ma’y kung siya, anmg Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anoman bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating.”-Juan 16:13

Ito ay panahon na ng kawakasan, ano ang ating gagawin? Huwag nating hayaan na tayo ay mapuno lang ng mga bagay na ukol sa pansariling kalooban at kaabalahan dahil kailanman ay hindi ito nagbubunga ng mabuti.

“Datapuwa’t mangagingat kayo sa inyong sarili, baka mangalugmok ang inyong puso sa katakawan, at sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon gaya ng silo.” –Lucas 21:34

Ang mga gawain sa loob ng Iglesia ay hindi lamang naghahanda sa atin sa muling pagparito ng Panginoon kundi nagbabanal upang maging kaayaaya tayo sa harapan ng Panginoon. Nais ng Panginoon na tayo ay maging gaya Niya, si Cristo ay kapayapaan, tayo ay anak ng kapayapaan, kung kaya sa gawain ng Dios ay tinuturuan tayong lumago sa kaanyuan ni Cristo.

“Sapagka’t yaong mga nung una pa’y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid.”-Romans 8:29

Sapagkat taglay ni Cristo ang Banal na Espiritu kung kayat nagawa Niya ang kalooban ng Dios. Ganoon din tayo, hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas kundi sa tulong ng Dios upang magawa natin ang paglilingkod sa Panginoon sa kawakasan ng huling araw.

“Nang magkagayo’y siya’y sumagot at nagsalita sa akin, na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel, na sinasabi, Hindi sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.” –Zacarias 4:6

By Bishop Resting Zonio

Leave a Reply

Your email address will not be published.