Isang kapalaran na tayo ay mahirang ng Dios.

“Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo, upang siya’y makatahan sa iyong looban: kami ay masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo.” -Awit 65:4

At lalong karangalan o malaking kahabagan na tayo’y ibilang ng Dios sa Kanyang ministeryo.

“Nagpapasalamat ako sa kaniya na nagpapalakas sa akin kay Cristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako’y inari niyang tapat, na ako’y inilagay sa paglilingkod sa kaniya.” -1 Timoteo 1:12

Sa ganitong katotohanan ay isang malaking hamon ang nalalagay sa ating unahan. Isang malaking katanungan. Ano ang ating layon sa buhay na ating kinalalagyan matapos na tayo’y palarin na makamit ang kahabagan na mapabilang sa paglilingkod sa Dios?

Likas sa tao na naliwanagan na makita ang kanyang layon at ang layon ay maging pangitain sa kanyang paglilingkod.“Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama: ngunit siyang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya.” -Kawikaan 29:18

Kung ating lilimiin ang kahangahangang ginawa ng Dios sa atin na tayo ay inilagay sa Kanyang sambahayan at ibilang sa mga tagapaglingkod, dumarating tayo sa kaisipan na napakalaki ang kagandahang-loob ng Dios sa atin. Dahil sa isang malaking utang na loob na ito ay likas lamang na tayo ay magkaroon ng magandang kalooban sa Panginoon. Ito ang kadahilanan kung bakit kinakailangang ating tuparin ang layon ng Dios sa pagkatawag sa atin.

“bawat tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa.” -Isaias 43:7

Ang katuparan ng layon ng Dios sa atin ang dapat maging pangitain natin. Kaya sa anumang aspeto ng paglilingkod sa sambahayan ng Dios, gagawin natin na maluwalhati yaong sa atin ay umiibig.

Sa kaisipan ng pagluluwalhati sa Dios ay maraming katanungan ang nasa ating harapan. Gayunpaman, kung lilimiin natin ang pinakamalaking kaagaw ng Dios sa kanyang gawain ay walang iba kundi ang ating mga sarili. Dahil dito, ang Dios ay naisasantabi at hindi natin namamalayan ang katotohanan nito, kung kaya tayo ay nahihikayat na angkinin ang mga bagay gaya ng salapi, karunungan, kagandahan, kabantugan. Bagama’t ginagamit natin itong dahilan para luwalhatiin ang Dios, subalit tayo ay namamali. Ang paraan ng Panginoon ay taliwas sa ating kaisipan. Sa aklat ng Roma 6:6-12, para maluwalhati natin ang Dios, tayo ay dapat na mamatay sa ating lumang pagkatao. Ang taong patay ay walang pakialam sa pera, walang pakialam sa karunungan, walang pakialam sa kabantugan. Dapat matutunan natin na isuot ang bagong pagkatao.

“At kayo’y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya.” -Colosas 3:10

Yaong ating dating pagkatao ay yaong ating dating kaisipang hiwalay kay Cristo. Isang pangangailangan na ang bagong kaisipan (ito ang bagong pagkatao) ay sumasagana sa atin. Ito ay matatamo natin sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig at masayang pagbubulay ng salita ng Dios.

“Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon : sapagkat ang panaho’y malapit na.” -Apocalipsis 1:3

Sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa masikap na pakikinig at pagsisiyasat ng salita ni Cristo (Gawa 17:11).

“Kaya nga ang paniniwala’y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.”  -Roma 10:17

“Kung ang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.”  -Awit 1:2

At itong bagong pagkatao ay lalakas kung ating susundin at pananatilihin ang mga salita ng Dios na dala ng mga sugo.

“At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kautusan na makapagdunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalaya kay Cristo Jesus.” -2 Timoteo 3:15

Kung mangyayari na sa atin  ay may katuparan ang Kaniyang mga salita, tayo ay magiging mga buhay na epistula.

“Kayo ay aming sulat, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao;

Yamang nahahayag na kayo’y sulat ni Cristo, na pinangangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi  ng Espiritu, ng Dios na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman.”   -2 Corinto 3:2-3

Itong pananatili sa salita ng Dios ay isang katiyakan na ang Dios ay maluluwalhati sa atin.

“Kung kayo’y magsipanatili sa akin, at ang salita ko’y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo.”  -Juan 15:7

Kung tayo ay masunurin sa mga salita at hangarin ng Dios, ang Dios ay masunurin din sa ating salita at hangarin. Ngunit kung tayo ay bantulot sa pagsunod at sasalansangin ang sallita ng Dios, ang Dios ay bantulot din sa pagsunod at sasalansangin ang ating salita at hangarin.

By Bishop Domingo Ferriol

Leave a Reply

Your email address will not be published.