Sa aklat ng Gawa ay may dalawang paraan ng pag-eevangelismo-ang “Mass Evangelism at Personal Evangelism” ngunit kung titignan ang kasaysayan ay mas naging mabisa ang Personal Evangelism. Ito ang isa sa sa pinakdakilang programa ng Dios sa Kaluwalhatian ng Iglesia.

Ang sabi sa Mateo 24:14,

“At ipangangaral ang evangeliong ito sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bans; at kung magkayo’y darating ang wakas.”

Ang utos na ito ng Panginoon ay siyang magiging huling kaganapan na siya rin naman huling programa ng Suogong Apostol sa kawakasan ng huling araw para sa Iglesia. Ito ang huling tiisin at gawain natin.

“Datapuwa’t ang magtitiis hanggang sa wakas ay siayng maliligtas.”- Mateo 24:13

ANO ANG PERSONAL EVANGELISM?

Ito ay personal na pagsasaksi at pag-aakay ng kaluluwa saan mang lugar na may tao upang ipatoto ang evangelio ng Panginoon. Kaya ang salita ng Panginoon sa

“Sapagka’t ang nak ng Panginoon ay naprito upang hanapin at iligtas ang mga nawala.”- Mateo 10:7

Gayon din sa Marcos 16:15

“At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal.”

Malinaw sa talatang ito na ang Dakilang Tagubilin ng Panginoon ay personal na evangelismuhan ang mga tao.

Kaya sa Marcos 16:16

“Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi sumampalataya ay parurusahan.”

Walang tinatangi ang pangagaral ng evangelio. Sinoman ay maaaring mapatotohanan ng salita ng Dios at ito ang kaisipan ng Panginoon sa Personal Evangelism at kahit nag-iisa tayo ay maari natin itong isagawa.

Ang mga halimbawa ng nagsagawa ng Personal Evangelism ay ang Panginoong Jesuscristo, si Felipe, at si Pablo. At yamang ito ay isinagawa ng unang igglesia ang Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch), bilang karugtong ng Iglesia sa banal na kasulatan sa ating panahon ay ipanatutupad rin ng Sugong Apostol ang programang ito. At sapagkat tayo na kabahagi ng Iglesia ay ibinukod at tinawag ng Dios, kung ito ay ating pagsumikapang gawin at sundin ay hindi pangkarinawang paglago ang mararanasan ng Iglesia at maging ikaw na gumagawa nito.

PAANO NATIN MAISASAGAWA?

1.NADARAMA ANG TUNGKULIN

Ang halimabawa nito ay si Apostol Pablo sa Gawa 20:24;

“Datapuw’t hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan, at ang ministeriong tinaggap ko sa Panginoong Jesus, na magpatotoo ng evangelio ng biyaya ng Dios.”

Kaya ating mapapansin ang sabi sa talatang 26;

“Kaya ng pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito, na ako’y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao.”

Ito’y sapagkat hindi siya nagpabaya. Ginawa ni Apostol Pablo ang pinakamabuti niya sa pag-eevangelismo (tal 18:23). Sa ganag atin ay tinaggap natin ang ministeryong ipakipagkasundo ang tao sa Dios sa pamamagitan natin. Dakila ang ating ministeryo.

“Yamang nalalaman nga ang pagkatakot sa Panginoon, ay aming hinihikayat ng mga tao, nguni’t kami ay nangahahayag sa Dios: ay inaasahan ko na kami ay nangahayag din naman sa inyong mga budhi.”- 2 Corinto 5:11

Tayo ang dapat na may mabigat na damdamin sa tungkuling ito sapagkat nalalaman natin na mayroong impierno. Kapag tayo ay naduwag o maging duwag ay hindi tayo papasok sa langit (Apocalipsis 21:8). Kaya sa abot ng ating makakaya ay hikayatin at aralan natin ang mga tao. Ang sabi pa ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 5:14 na ang pag-ibig ni Cristo ang pumipilit sa kanya. Dapat tayo ay agkroon ng “Divine Compulsion” na kapag hindi tayo nakapangaral hindi tayo nagiging masaya, gaya ni Pablo (1Corinto 9:16). Ituring natin na siang pagkain at pangangailangan ang pangangaral ng evangelio. Ang mga apostol noon sa Marcos 6:30-31 halos nawalan ng pagkakataong kumain maipangaral lamang ang evangelio.

2.MAGKAROON NG TAMANG KAALAMAN

TATLONG URI NG PAG-EEVANGELISMO

1.Pagpapatotoo / Testifying

– (Mateo 9:25-27) nang napagaling ni Jesus ang mga bulag ay siyang naging patotoo sa kanila.

2. Imbitasyon o Paanyaya / Invitation

-isang epektibong paraan din ng pagaakay ng kaluluwa.

Kaya sa pamamaraan ding ito ng Personal Evangelism ang ating pagmamalasakit sa mga tao ay magbubunga ng mga taong ligtas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.