Ang utos na ating pasakdalin ang ating kabanalan at paglilingkod ay tiyak na masusunod natin dahil ang Dios ang nagbigay ng gayong kautusan.

“Kaya’t tayo’y tumigil na ang pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo’y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Dios.”   
 -Hebreo 6:1   

             Dahil dito, matuwid lamang na tayo ay mahamon na magnasa pa ng higit kaysa sa dati na nating kalagayan at paglilingkod.

“Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pasakdalin ang kabanalan sa takot sa Dios.”            
-2 Corinto 7:1

Ngunit paano natin maaabot ang kasakdalan ng paglilingkod at kabanalan? Paano natin mapagtatagumpayan ang dati nating mahinang kalagayan sa pananampalataya?

Ang Panginoong JesuCristo ay ang pangunahin sa kasakdalan kung kaya’t ang kaisipan Niya ay dapat nating maging kaisipan.

“Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng evangelio, mula nang unang araw hanggang ngayon.”                
-Filipos 1:5

            Ang kaisipan ni Cristo ay nahahayag sa mga salita ng Dios kaya naman nararapat na tayo ay palagiang makinig ng mga pag-aaral ukol dito. Gayundin, ang kaisipan ni Cristo ay nahahayag sa kaniyang mga buhay na Apostol. At salamat sa Dios sapagkat sa kaniyang tunay na Iglesia ay naglagay Siya ng tunay at buhay na Apostol.

Ang apostol ang nagbibigay-linaw sa mga doktrina at katotohanan ng Banal na Kasulatan. Siya rin ang nagtuturo at pangunahing halimbawa sa maka-bibliyang panalangin. Dahil dito, tayo ay nagagabayan na hindi lahat ng ating inuusal ay panalangin. Maingat na tinuturuan ang bawat isa sa atin na manalangin ayon sa pamantayan ng Biblia. Ang pananalangin ay dapat na may kalakip na pananampalataya. Ito ay narapat na maningas at masidhi.

“At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa kaniya; sapagka’t ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios; at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya’y nagsisihanap.”                    
-Hebreo 11:6

            Ang ating mga panalangin ay nararapat na mapuno ng mga buhay at masiglang pagpupuri. Ito ay nagpapakilala na tayo ay handa nang tulungan ng Espiritu Santo (Roma 8:26).

Ang kaisipan ni Cristo ay nahahayag din sa patuloy na personal na pag-aaral ng Salita ng Dios. Ang ating mga pagbabasa ay paparaanan upang ang karunungan ukol sa Kaniyang banal na kalooban at katotohanan ng kaniyang mga salita ay ating matamo. Kung kaya’t maliban sa pakikinig ng Kaniyang mga Salita na itinuturo ng kaniyang mga sugo sa Iglesia, tayo ay pinapayuhan ding magsagawa ng kusang pag-aaral at pagbabasa.

Ang kaisipan ni Cristo ay nahahayag din sa atin sa tuwing tayo ay malayang nagtataguyod ng Kaniyang nga Gawain. Tulad nila Abel, Abraham, at Jacob na mga halimbawa rin sa Bagong Tipan ng paghahandog ng may buong puso at pananampalataya, ang mga kapatid sa Macedonia at Acaya ay nagkaloob ng higit sa inaaasahang kaya nilang ibigay dahil sa umaapaw na damdamin para sa Dios at sa Kaniyang Gawain.

Panghuli, ang kaisipan ng Panginoon ay nahahayag sa ating mga gawa ng pagsasakripisyo tulad ng mga pag-aayuno, mahabang pananalangin, pagpupuri at pagbabata ng mga kahirapan sa tuwing tayo ay nagsasagawa ng paglilingkod.

“Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay ukol sa espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maihandog ng mga hain na ukol sa espiritu, na nangakalulugod sa Dios sa pamamagitan ni JesuCristo.”
-1 Pedro 2:5

Ang maabot ang kasakdalan sa kabanalan at paglilingkod ay magkakaroon ng katuparan kung katiyaga nating gagawin ang mga ito, wala nang anumang hindi natin kayang gawin para sa Kanya. Kinakailangan lamang na tayo ay mapagpatuloy.

 

By Bishop Domingo Ferriol

Leave a Reply

Your email address will not be published.