MANATILI SA SALITA AT PANALANGIN

Ang matapat na saksi ay higit na magiging mabunga, matagumpay, at maluluwalhati ang Dios sa kaniyang paglilingkod na tapat. Ito ay hindi isang lihim na natuklasan lang ng mga alagad noong unang panahon kundi bagkus, ito ay salita ng Panginoon Jesucristo.

“Kung kayo’y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko’y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anomang inyong ibigin, at gagawin sa inyo.” –
Juan 15:7

Ang pananatilihan ng mga alagad ay ang sabi ng mg Apostol sa Gawa 6:4;

“Datapuwa’t magsisipanatili kaming matibay sa pananalangin, at sa ministeryo ng salita”

Noong unang panahon ng pananampalataya, hindi pa nalalaman ng mga alagad ang kanilang mga gagawin. Naging totoo lang sila doon sa salita ni Cristo na manatili sa Kaniya dahil kung hiwalay sila sa Kaniya ay wala silang magagawa. Dahil sa katotohanang ito, nanatili sila sa mga salita ni Cristo at maging sa pananalangin. Nang sila’y manatili, dumating sa kanila ng pangako ni Cristo.

“Datapuwa’t tanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo: at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa.” –
Gawa 1:8

Ang gawaing ito ay sa Dios at Siya lamang ang nakaaalam kung paano mabisang magagawa ang Kaniyang Gawain. Ang Panginoon din ang nakaaalam ng kakayanan ng Kaniyang mga alagad kaya sinugo Niya ang Espiritu Santo upang sila ay masangkapan. Nang dumating ang Banal na Espiritu Santo ay higit na nasangkapan ang mga alagad upang magawa ang kalooban ng Dios. Bagama’t sila’y mga mangmang ay pinalawak ng Dios ang kanilang pang-unawa.

LUMALAGONG PAGSUNOD

Nahayag sa sugong apostol na sa kaniyang bawat pagsunod sa kalooban ng Dios ay lalo namang ipinapakita ng Dios ang Kaniyang masaganang biyaya sa paglilingkod ng sugo ng Dios.

Lahat ng matagumpay ay may katangiang masunurin at madaling maturuan.

Sa sanglibutang ito, karamihan sa mga nagtatagumpay ay yaong mga propesyonal na naging masunurin sa kanilang mga guro, magulang, propesor at sa lahat ng nagturo sa kanila. Kanila ring ginamit ang kanilang mga natutuhan sa kanilang mga propesyon. Mas higit ang payo ng Dios, kung ating susundin ang mga itinuturo ng mga sugo ng Dios ay higit na magiging maganda ang resulta, hindi lamang sa buhay na ito kundi maging sa buhay na darating. Ngunit kung hindi tayo susunod sa payo ng Dios ay mabibigo tayo at ang kahihinatnan ng kabiguang ay kapahamakan ng ating kaluluwa.

ISAPUSO ANG SALITA NG DIOS

Sa bawa’t salita ng Dios na ating napakikinggan, nararapat lamang na atin itong isapuso at huwag pabayaang mawala sa loob natin. Kapag alam natin na ang isang bagay ay sa ikabubuti, hindi na ito paulit-ulit na pinapaalala sa atin kundi kaagad natin itong isinasagawa. Kagaya ng pagligo sa bawa’t araw, hindi na tayo sinasabihan ng pauli-ulit dahil alam na natin na mabuti itong gawin. Gayon din kapag ating napakinggan ang salita ng Dios at alam natin na ito’y sa ikabubuti, kailangang kusa nating sundin ito. Huwag nating sundin ang sinasabi ng mga taong laban sa kalooban ng Dios bagkus ang salita ng Panginoon ang ating sundin.

At dahil sinunod natin ang salita ng Dios, gagawang makapangyarihan ang Dios dahil para sa atin ang pangako Niya. Ang Dios ay tapat! Basta sinabi ng Dios, walang makapipigil o makahahadlang dito. Ibigin nawa ng Dios na habang lumalaon ay magsanay tayo ng katapatan. Pinaaantas ng Dios ang ating pagtatapat sa kalagayang hindi kayang hadlangan  ng anoman. At ang Dios na gumawa sa atin ay maluluwalhati. Ito ang layon ng Dios sa kaniyang mga alagad.

By Bishop Domingo Ferriol

Leave a Reply

Your email address will not be published.