Kinakailangang apostol ang mamuno sa iglesia sapagkat ito ang ipinanukala ng Dios. Ang sabi sa Lucas 11:49,

“Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Dios, Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol; at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at paguusigin:”

Samakatuwid, itong panukalang ito ay hindi maaaring magkamali sapagkat ito’y panukala ng karunungan ng Dios. Kaya mula nang ang Panginoon ay nakipag-ugnayan sa mga tao, ang kanyang ginagamit na mga tao ay dalawang uri ang kanilang kapamahalaan. Una ay ang mga propeta. Alam natin na ang mga propeta bilang sugo ng Dios na tagapangasiwa sa bayan niya ay nagwakas kay Juan Bautista. Sa Lucas 16:16,

“Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo’y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa’t tao ay pumapasok doon na nagpipilit.”

Pagkatapos na wakasan ang panahon ng mga propeta kay Juan Bautista ay sumunod na ang mga apostol. Kaya naglagay ang Panginoon ng apostol sa Kanyang iglesia. Sa 1 Corinto 12:28,

“At ang Dios ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una’y mga apostol, ikalawa’y mga propeta, ikatlo’y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba’t ibang mga wika.”

Ayon sa talatang nabanggit, ang Dios ay naglagay sa kaniyang iglesia ng mga apostol at ipinapakita sa atin ng Banal na Kasulatan na ang mga apostol ang siyang nangasiwa sa iglesia. Sa iglesia sa mga Gentil si Pablo ang siyang nangasiwa. Sa 1 Corinto 4:17,

“Dahil dito’y aking sinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siya ang sa inyo’y magpapaalaala ng aking mga daang nanga kay Cristo, gaya ng itinuturo ko saan mang dako sa bawat iglesia.”

Maliwanag na ang mga daang sinusunod at tinatanggap saan mang dako ng iglesia ay ang mga daang itinuturo ni Pablo.

Ganito din ang pahayag sa 1 Corinto 7:17,

“Ayon nga lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawa’t isa, at ayon sa pagkatawag ng Dios sa bawa’t isa, ay gayon siya lumakad. At gayon ang iniuutos ko sa lahat ng mga iglesia.”

Maliwanag sa mga talatang nabanggit na ang nangangasiwa sa iglesia sa panahon ni Pablo ay mga apostol at ito’y nagpapatuloy hanggang sa panahon natin yamang tayo ay nasa panahon ng iglesia o panahon ng biyaya. Nagpapatuloy ang patakaran ng Dios na ang kaniyang mga sugo sa ating panahon ay mga sugong apostol. Kaya sa tunay na iglesia, ang nangangasiwa ay mga apostol.

Leave a Reply

Your email address will not be published.