Nangangahulugan ng pagtanggi sa pagkain, solido man o likido, ang ayuno ay ang paghingi ng kapangyarihan sa Dios. Sa pamamagitan ng pagtanggi ay pipighatiin natin ang ating kaluluwa. Kapalit nito ay ibinababad natin ang ating sarili sa kaisipan ng Panginoon.

Bakit kailangang ibabad ang sarili sa kalooban ng Dios? Sapagkat isa sa layon ng ayuno ay maabot ng tao ang lubos na kawalan ng pagtitiwala sa sarili. Sa halip ay matamo ang buong pagtitiwala sa Dios upang lubusan namang mahayag Siya sa atin. Kailangan natin ng lubos na pagtitiwala sa Dios sapagkat tayo ay nasa pakikipagbaka. Nakikipagbaka tayo kay Satanas. Subalit ang tao ay mahina. Nariyan ang pita ng laman at mata maging ang kapalaluan ng buhay upang gapiin ang bawat isa. Ngunit kung ang Dios ay nasa atin, mayroon tayong pagtatagumpay.

At habang ibinababad natin ang ating sarili sa kaisipan ng Dios ay yumayaman din tayo sa kaisipan. Nararapat lamang na marunong tayo ng tapat na pag-uugali sa harap ng Dios.Sa pagyaman ng ating kaisipan ay higit Niya tayong magagamit. Sa kasaysayan ang mga dakilang kapangyarihang nahayag ay pawang gawa ng Dios. Wala ng iba pang kapangyarihanng nahayag na mas dakila pa.

Ang haba ng ating ayuno ay isang kapahayagan din ng ating pagtatapat sa Dios. Sapagkat nahahanda kang pagamit sa Dios anuman ang mangyari. Ito ay nahayag sa mga dakilang lalaki na ginamit ng Panginoon gaya nina Moises, Josue, at Elias. Matututo tayong umiyak dahilan sa maraming hindi natin nagawa gayundin maiiyak tayo sa kagalakan dahil sa katiyakan na ang Dios ay gagawa.

Ang ayuno ay mayroon ding kaisipang mastery of self. Pagna-master mo ang iyong sarili ay naaalis mo ang lahat ng iyong kahinaan. Iyang ang tunay na ayuno. Si Jesus ay halimbawa nito. Maging si Josue na nagpasimulang bumihag ng mga kaharian ng 80 anyos na siya. Hinayaan nilang gumawa ang Dios sa kanilang buhay sa pamamagitan ng ayuno.

Subalit ayon sa Juan 14:12, kalooban ng Dios na sa kawakasan ng huling araw ay papangyarihin ang mas dakilang gawa. “Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa; at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya; sapgka’t ako’y paroroon sa Ama.”

Pandaigdigan ang sakop – hindi lamang ang Judea ang makakaalam ng tunay na evangelio. Kaya’t pagtatalagahan natin ang mga nakasulat sa kasaysayan ng mga dakilang gawa at mga dakilang kapahayagan ng Dios. Mas higit pa roon ang maaaring gawin ng Dios sa ating panahon. Magagawang lampasan ang mga iyon ng mga mas dakilang kapahayagan ng Dios sa kawakasan ng huling araw.

Bakit magiging dakila ang gawa sa kawakasan ng huling araw? Sapagkat ang lohikal na katuwiran na kung nung itinayo ang Iglesia ay makapangyarihang mga gawa ang nahayag, higit sa panahon ng pag-agaw sa mga banal. Ang Dios ay magpapahayag sa kalagayang walang maidadahilan ang di-mananampalataya.

Maaaring hindi natin sila ma-convert na lahat pero sapat na sila’y bigyan ng patotoo upang wala silang maikatuwiran. Kaya ano ang maaasahan natin? Magkaroon tayo ng kahandaang magsakripisyo. Makibahagi tayo sa sakripisyo ni Cristo. Gaya ng nasabi sa Filipos 3:10, “Upang makilala ko siya, at ang kapangyarihan ng kaniyang pagkabuhay na maguli, at ang pakikisama ng kaniyang mga kahirapan, na ako’y natutulad sa pagkamatay.” Sa pamamagitan ng pag-aayuno ay ipinapakilala ng Dios kung hanggang saan na ang ating pananampalataya.

Mabuti ang Dios upang tayo ay tulungan, ingatan at biyayaan upang madakila ang Kanyang pangalan. Ipauunawa sa atin ng Dios ang Kanyang kalooban. Ang taong mayaman sa pakikipag-ugnayan sa Dios ay mayaman sa mga pahayag ng Dios. Gayundin, Ito ang mag-iingat sa atin mula sa pagkakasala.

Ang binasbasang ayuno ay iyong ayon sa kalooban ng Dios. Kapag ang binasbasan, ang salitang lalabas doon sa nag-ayuno ay may basbas din. Kaya’t naroroon ang pagsunod sa Iglesia. Sapagkat ang mga nakapakinig ay mananatiling walang kabuluhan ang kanilang napakinggan. Kahit sino sa atin ay maaaring magamit ng Dios. Magkaroon lamang tayo ng matatag na determinasyon at dalisay na puso. At ito ay makukuha sa pamamagitan ng pag-aayuno. At kapag ang Dios ay magalak sa atin, magagawa Niya ang anuman para sa atin.

By Bishop Domingo Ferriol

Leave a Reply

Your email address will not be published.