By Bishop Resting Zonio

Ang pagbabago ng buhay ay hindi sapagkat tayo ay nahaharap o nalalapit na sa bagong taon. Gayundin, kaya lamang magbabago ay sapagkat mayroon tayong mahal sa buhay na nais nating pagbigyan at marami pang ibang kadahilanan. Ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi tumatagal at kadalasan ay bumabalik sa dati, at nagiging malala pa. Ang pagbabagong ganito ay ayon lang sa kakayahang galling sa tao. Hindi kalian man magagawa ng isang tao ang lubusang pagbabago sa kaniyang sariling pagsisikap sapagkat ang tao ay mahina at may limitasyon ang kakayahan.

“Datapuwa’t nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap.

Abang aba ako! Sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan?

– Roma 7:23-24

Ayon kay Apostol Pablo, abang tao tayo, mahina at walang kakayahan upang pagtagumpayan ang dikta ng kasalanan.

“Sapagka’t ang ginagawa ko’y hindi ko nalalaman: sapagka’t ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko; datapuwa’t ang kinapopootan ko, yaon ang ginagawa ko.

Nguni’t kun ang hindi ko ibig, ang diyasng ginagawa ko, ay sumasangayon ako na mabuti ang kautusan.

Kaya ngayo’y hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin.”

– Roma 7:15-17

Ito pala ang malaking dahilan kung bakit, kahit gusto ng mga taong magbagong buhay ay hindi mangyari sapagkat may kapangyarihang higit sa tao ang pumipigil sa tao; walang iba kundi ang kasalanang tumitira din sa tao. Salamat sapagkat ipinapahayag ng Biblia ang ugat ng pinakadahilan kung bakit walang pangyayari ang pagbabago sa buhay ng mga tao. Ngayon paano natin mapagtatagumpayan ng kasalanan?

Sabi ni Cristo sa Juan 15:15,

“Ako ang puno kayo ang mga sanga; ang nanatili sa akin at ako’y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo’y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa;”

Maliwanag ang sabi ng Panginoon na tanging Siya ang paraan upang tayo ay magbunga. Ang bunga na ito ayon sa Filipos 1:15, ay ang mangapuspos tayo ng kabanalan sa pamamagitan ni Cristo sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Dios. Ang pagbabagong ito ay lubos. Ayon sa Pedro 1:15-16,

“Nguni’t yamang banal ang sa inyo’y tumatawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay;

Sapagka’t nasusulat, Kayo’y mangagpakabanal, sapagka’t ako’y banal.”

Ang pagbabagong ito’y lubos napagbabago sapagkat ito’y mula sa Dios. Ito’y ang kaparaanang mula sa Kanya. Ito ang sinasabi ng Biblia na mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian (2 Corinto 3:18).

Ngayon, ayon sa naunang talata na ating nabanggit, mangyayari ito kapag nakaugnay tayo sa Panginoon gaya ng sanga na nakaugnay sa puno. Ngunit paano tayo mauugnay sa Panginoon?

“Sasabihin mo nga, Ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib.

Mabuti; sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila, at sa iyong pananampalataya’y nakatayo ka. Huwag kang magpalalo kundi matakot ka.”

– Roma 11:19-20

Sa pamamagitan pala ng pananampalataya tayo ay magkakaroon ng pagkadugtong sa puno na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At ang pananampalatayang ito ay dapat tiyakin na galling sa pakikinig sa salita ng Dios.

“Kaya nga ang paniniwala’y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.”

– Roma 10:17

Ang salita ng Dios na ating pakikinggan ay dala ng pangangaral ng kaniyang mga sinugo. At mayroong malaking kabutihan o kapakinabangan ng ganitong pagbabago.

“Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan.”

– Roma 2:7

Ito ang nakalaaang kapakinabangan. Hindi lang sa buhay na ito ditto sa lupa ang pakinabang kundi higit sa lahat ay sa kabilang buhay – ang buhay na walang hanggan. Kaya ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Dios mula sa Biblia ay napakahalaga sapagkat ditto nakasalalay ang tiyak na pagbabago ng isang tao. At masasabi nating ito ay tunay na pagbabago.

“At huwag tayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios.”

– Roma 12:2

Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagbabago ng isip. Ang kaisipang ito ay dapat maging mula sa Panginoon (Filipos 2:5). Kaya ang mga taong banal ay nag-aangkin ng pag-iisip ni Cristo.

“Sapagka’t sino ang nakikilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya’y turuan niya? Datapuwa’t nasa atin ang pagiisip in Cristo.”

– 1 Corinto 2:16

At ano ang pag-iisip ni Cristo?

“Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawing espiritu, at pawing buhay.”

– Juan 6:3

“Sapagka’ ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatan.”

– Roma 8:2

 

Kapag nasa atin ang kaisipang ito ay mapapalaya tayo salahat ng kasalanan at magbubunga ng tunay na pagbabago. Upang mapasaatin ang kaisipan ni Cristo kinakailangan tayong maturuan ng mga sugo ng Dios (Colosas 1:28), at ito’y ginagaw sa Iglesia ng Dios sa kanyang sambahayan (1 Timoteo 3:15). At ditto lamang sa iglesia masusumpungan ang mga taong binago ang buhay. Sa iglesia, binabanal ang mga taong binago at patuloy na binabanal sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Dios. Sa Iglesia din inilagay ang mga apostol na siyang nagtuturo sa atin ng salita ng Dios.

Leave a Reply

Your email address will not be published.