Kung ang ating pakikibahagi ay naaayon sa Biblia, tiyak na ito’y kalugud-lugod sa Dios. Ngunit kung ang ating pakikibahagi naman ay wala sa Biblia, lalo lamang tayong nagkakasala sa Dios. Sapagkat ipinapahayag sa Banal na Kasulatan na ang lahat nating mga gagawin ay naaayon lamang sa mga nakasulat (1 Corinto 4:6). Higit pa roon ay kapalaluan na. Kaya dapat tayong pumailalim doon sa nakasulat. Halimbawa, ‘yang tinatawag nating Cuaresma o Mahal na Araw, ang paggunita sa mga hirap at kamatayan ng ating Panginoon sa krus.

Ngayong Mahal na Araw, kailangang ipagdiwang ng mga tunay na Cristiano ang pangangaral ng tunay na mensahe nito dahil ito ang inaabangan ng buong bayan. Tuwing mahal na araw, maraming tao ang pinaparusahan ang kanilang katawan, nagpapapako sa krus, nagdadala ng mga krus na kahoy, hinahagupit ang kanilang sarili, pero lahat ng ito ay walang kabuluhan. Si Cristo ay hindi namatay para tularan ang Kaniyang kamatayan sa pisikal. Ang Kaniyang kamatayan ay handog sa kasalanan ng tao. Ang kailangan ng taong hinandugan ay manampalataya, kaniyang angkinin ang katotohanan na si Cristo ay napako sa krus para sa mga makasalanan. Samakatuwid, hindi na kinakailangang maghirap ang tao para maligtas at mapatawad sa kaniyang kasalanan dahil mayroon nang naghirap. Mayroon nang nagdala. Si Cristo ay ang itinalaga ng Dios na maghirap para sa ating mga kasalanan (Hebreo 10:5). Binigyan Siya ng katawan ng Ama para akuin ang ating parusa (Isaias 53:5). Kung uulitin ito ng tao ay walang kabuluhan. Dahil ang katawan ng tao ay makasalanan at karumaldumal sa Dios. Ito ay hindi maaaring maging handog sa kasalanan.

Sa ating paggunita ng mga hirap at ng kamatayan ng Panginoon, ating ibahagi ang tunay na mensahe nito. “Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak…” (Juan 3:16)


Si Cristo ay ibinigay na parang regalo na maganda ang balot ngunit hinubaran samantalang Siya’y kagaya ng Ama. Hindi lamang Siya hubad na ipinako sa krus sa pisikal kundi sa Kaniyang banal at maluwalhating kalagayan (2 Corinto 5:21). Hindi lamang sa Siya ay nagbata ng ating mga kasalanan kundi Siya rin ang humalili sa ating kalagayan na nararapat sa kaparusahan. Ito ang mensahe na dapat tanggapin upang sa ating pananampalataya ay lumikat tayo sa ating pamumuhay na makasalanan. Ang kasalanan ay hindi lamang dahil sa ikaw ay may bisyo, ang kasalanan ay pagsalangsang sa Salita ng Dios. Kahit mabait ka sa iyong kapwa kung hindi ka naman nabubuhay sa patotoo at Salita ng Dios ay makasalanan ka.

Dapat makibahagi tayo sa paggunita ng Mahal na Araw. Anong pakikibahagi? Hindi ang pagpaparusa sa sarili kundi ‘yung ginawa ni Cristo na pangangaral (Mateo 9:35-36). Kaya tayong nakatanggap ng Kaniyang katubusan at kapatawaran (Efeso 1:7) na siya nating mapalad na kapalaran (Roma 4:7) ay dapat na humayo gaya ni Cristo. Ito ang kalagayan ng tunay na alagad at tunay na Cristiano. Ito ang mga alagad na nanatili sa Salita ng Panginoon (Juan 8:31). Makakadala ka lamang ng patotoo ng Mahal na Araw kung ang ginawa ni Cristo sa krus ng kalbaryo ay nasa iyo na. Ano ang Kaniyang ginawa? Bakit Siya nabugbog, nasugatan at namatay? Dahil sa ating mga kasalanan. Ano ang pagpapala na dulot ng kahirapan at kamatayan ni Cristo sa krus? Ang una ay yung ikaw na makasalanan ay pinatawad na at yung may utang ay tinubos na (Lucas 23:43). Makibahagi tayo sa ginawa ni Cristo. Gaya Niya, dalhin natin ang Mabuting Balita at ihayag natin ang katubusang ginawa Niya sa atin hindi lamang tuwing Mahal na Araw.

Ano ang ibig sabihin ng Mahal na Araw? Si Cristo ay naparito para sa ating mga makasalanan. Para tayo ay mapatawad, kailangan Niyang magkatawang-tao dahil tayo ay makasalanan. Ang katawan ni Cristo ay banal at matuwid. Kaya dapat malaman ng mga nagpepenitensiya ngayon na ang kanilang katawan ay hindi karapat-dapat dahil meron lamang isang katawan na maaaring ihandog para sa kasalanan ng sanlibutan. Ito ay ang katawan ni Cristo na hindi mula sa lahi ni Adan at Eva kundi katawang mula sa Dios.

-Taken from The Word #102

Leave a Reply

Your email address will not be published.