Mayroong iba’t ibang konsepto patungkol sa sinasabing katotohanan. Ang iba ay hindi na mahalaga kung paano sila nabubuhay, ang mahalaga ay nabubuhay ng sagana at may tutugon sa panahon ng kanilang pangangailangan. Hindi na isinasaalang-alang kung marangal o hindi, ang mahalaga ay nasusunod ang kanilang kalayawan o karangyaan sapagkat naikukubli ng kanilang kasiyahan ang kanilang katotohanan. Dahil dito, marami ang mayroong dobleng katauhan. Ang gayong lipunan ay mahirap mamuhay sa kapayapaan.

Sa pag-usad ng buhay, ang marangal na konsepto ay di maaaring isangtabi lalo na kung hinahangad nito ay buhay na walang hanggan sapagkat ang mahabang buhay ay hinahangad ng bawat tao. Iba’t iba ang konsepto para tamuhin ang buhay na walang hanggan, buhay na payapa, sagana, at dalisay na kagalakan sa buhay. Ang marangal at matayog na kaisipan ay inaaarok ng lihim at pilit na ito’y sinusundan. Totoong may iba’t ibang pananaw at ating iginagalang ang bawat kanilang paniniwala subalit kung ating hinahangaan ang mataas, marangal at panatag na kasiguruhan ay pakinggan natin ang Salita ng Dios gaya ng sinasabi sa Juan 8:32,

“At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohana’y magpapalaya sa inyo.”

Ang kalayaang tinutukoy dito ay walang sukat ang saklaw at ang katotohanang ibinabadya ay walang iba kundi ang salita ng Dios.

“Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo’y katotohanan.”
Juan 17:17

Marami ang nagsasalita at nagtuturo ng salita ng Dios mula sa Biblia na wari’y mabuti at totoo subali’t nagkakaiba-iba kaya’t kailangang magkaroon ng panatag na katiyakan. Ang dapat na magturo ay pinagkatiwalaan ng Dios,

“Ipalagay nga kami ng sinuman na ministro ni Cristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios.”
2 Corinto 10:18

Ang mga pinagtatagubilin ng Dios ay ang mga tinawag ng Dios.

“At sinuman ay hindi tumanggap sa kaniyang sarili ng karangalang ito laban na kung tawagin siya ng Dios na gaya ni Aaron.”
Hebreo 5:4

Kaya ang magtuturo na hindi tinawag ay hindi pararangalan at hindi kikilalanin ng Dios. Ang mga apostol ay tinawag at pinagtagubilinan ang tungkulin ng Dios na magpatalima ng pananampalataya.

“Na sa pamamagitan niya’y tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol, sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa, dahil sa kaniyang pangalan; Sa mga ito kayo naman, ay tinawag kay Jesucristo.”
Roma 1:5-6

Sila ang magtuturo at magpapasunod ng pananampalataya sa lahat ng mga tao. Kaya’t kung hindi tinawag ay hindi dapat mangaral at magturo.

“At paano silang magsisipangaral, kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti!”
Roma 10:15

Kapag hindi sila mga sinugo ay hindi dapat mangaral dahil hindi sila kikilalanin ng Dios at sila ay wala sa katotohanan kahit sukdulang magpalayas ng demonio.

“Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipaghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo’y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo’y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?”
Mateo 7:22

Kaya ang dapat panatilihan ng tao gaya ng mga naunang Cristiano ay ang mga turo ng mga apostol.

“At sila’y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama sama, sa pagpuputol putol ng tinapay at sa mga pananalangin.”
Gawa 2:42

At hanggang ngayon ito ang inaasahan sa atin ng Panginoon, sapagka’t ang panlasa ng Dios at gawi sa tao ay hindi nagbabago. Ang buhay na batay sa katotohanan ay buhay na mapayapa at kalugod-lugod sa Dios at sinusunod ang mga alituntunin na nasa Iglesia. Ang Dios bilang Ama ay walang nais na tayo ay mabuhay sa kabiguan at sa mga kabalisahan. Ang nais ng Dios ay magkaroon tayo ng matagumpay at mapayapang buhay. Kaya’t nararapat na tayo ay mabuhay na batay sa katotohanan.

“At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohana’y magpapalaya sa inyo.” 

By Bishop Domingo Ferriol

Leave a Reply

Your email address will not be published.