Sapagka’t ang sinomang mag-ibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang nawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon.” (Marcos 8:35). Sa talatang 34, ang sinomang mag-ibig maging alagad ng Panginoon ay kinakailangang tumanggi sa kaniyang sarili, sumunod sa Panginoon at pasanin ang kaniyang sariling krus. Ang mga alagad ang tinutukoy na magwawala ng kanilang buhay dahil kay Cristo at sa evangelio. Ang tunay na alagad ni Cristo ay ipinapatotoo at ipapangaral ang evangelio. Ang mga unang alagad  ni Cristo noong unang araw ng Pentecostes ay halimbawa nito.

Ayon sa Gawa 8:4, “Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay, na ipinapangaral ang mga salita.” Nagsipangalat sila dahil sa matinding pang-uusig. Mateo 24:9, “Kung magkagayo’y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo’y papatayin: at kayo’y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan.”

Sila ay inuusig sapagkat sila ay tapat at tunay na mga alagad. Hindi sila taga sanglibutan kundi hinirang ng Dios sa sanglibutan. Kung si Cristo ay nakaranas ng matinding pang-uusig, gayun din ang mga tunay na alagad. Ngunit sa kabila ng pang-uusig ay nananatili sa pangangaral ng evangelio. Ang kanilang dala ay ang evangelio ng kaligtasan.

Ngayon ay maraming “good news” – healing, prosperity, morality, fulfilled life. Ngunit ang Mabuting Balita ay ang evangelio ng kaligtasan (Efeso 1:13) at kaharian ng Dios (Mateo 24:14). Ano ang ibig sabihin ng kaharian ng Dios? Ito ang gobyerno ng Dios; ang naghahari sa buhay ng mga taong kabahagi dito ay ang Dios. Sa evangelio ng kaharian ng Dios, ang daan ni Cristo ang sinusunod ng mga alagad. Ang naghahari sa kanilang buhay ay hindi si Satanas kundi mula sa kapangyarihan ni Satanas ay ang kapangyarihan na ng Dios. (Gawa 26:18). Mula sa pagiging makasalanan tungo sa pagpapakabanal. Ang sukatan ay pagpapakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay.

1 Pedro 1:16, “…Kayo’y magpakabanal; sapagka’t ako’y banal.”

Dala rin ng mga tunay na alagad ang buhay kabanalan. Hindi na sila nanatili sa kasalanan kundi nilalayuan na ito.

May dalawang grupo ng tao pagdating sa evangelio. Una ay ang mga nakakaunawa ng evangelio ay siyang nangangaral ng evangelio at ikalawa ay ang hindi nakakaalam ng evangelio na siyang pinapangaralan ng evangelio (Mateo 28:18-20). Ano ang evangelio na ating dinadala?

Juan 3:16, “Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”

Ang tunay na evangelio ay mula sa Dios. Ang ikalawang katotohanan sa evangelio ay ibinigay ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak, an gating Panginoong Jesucristo. Sino ang tatanggap ng buhay na walang hanggan?

Ayon sa Hebreo 9:15 ay yaong tinawag, “At dahil dito’y, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan.”

Ano ang kahulugan ng tinawag? Ang Iglesia ay kalipunan ng mga taong tinawag at inilabas ng Dios mula sa makasalanang sanlibutan at nabubuhay sa kabanalan na pinangungunahan ng buhay na sugo ng Dios. Yaong mga kabahagi sa Iglesia ay pinatawad na sa kanilang mga kasalanan at sinomang tagapagmana ng buhay na walang hanggan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.