Ang salitang Pasko o Christmas ay nagmula sa Old English word na Cristes maesse na ang ibig sabihin ay Mass of Christ. Kaya sa salitang ito, kapag sinabing Christmas, hindi ito tumutukoy sa kapanganakan ni Cristo kundi doon sa Mass na ginawa para sa Kanya. Ito ay sinasabing nangyari noong December 25, 354 A.D. At ito ang unang pagbanggit sa kapaskuhan o kapanganakan ni Cristo na ang petsa ay December 25. Makikita natin na ang mismong katawagang Christmas ay punong-puno ng kontrobersiya, dahil ang salitang ito pala ay hindi tumutukoy sa kapanganakan ni Cristo kundi sa isang misa.

Maging ang katotohanan patungkol sa petsa na December 25. Ngunit ang Biblia ay hindi tumutukoy ng araw at taon ng eksatong kapanganakan ni Cristo. Ang December 25 ay pinagpasyahan ng Romano Katoliko na maging kaarawan ni Cristo. Ngunit bago ito ipatungkol sa kaarawan ni Cristo, ang petsang ito ay itinuturing na kaarawan ng “Unconquerable Sun”. Nang ang Roman Empire mula sa pagiging pagano ay natutong kumilala sa “dios,” sa panahon ni Emperor Constantine, ang Paganismo ng Roma ay nahalinhan ng Kristiyanismo kasama ang maraming mga tradisyon at gawi ng Roman Paganism. At ang isa nga dito ay ang pag-alaala nila ng kaarawan ng “Unconquerable Sun”, na kalaunan ay ginawa nilang kaarawan ni Cristo. Ngunit kapag titingnan natin sa Biblia, malayo sa Disyembre ang kapanganakan ng ating Panginoon sapagkat ito ay panahon ng tag-lamig. Sapagkat sinasabi sa Lucas 2:8, “At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan.” Samakatuwid kung ang mga pastor ay nasa labas kasama ng kanilang kawan, hindi nila matatagalan ang lamig. Upang matagalan nila ang pagpupuyat sa gabi sa kanilang pagbabantay sa kawan, kailangan ito ay nasa panahon ng tag-init. Kaya hindi ito maaaring mangyari sa buwan ng Disyembre o sa panahon ng tag-lamig.

Si Santa Claus naman ay nagmula sa isang patron ng mga bata na si Saint Nicolas. Ito ay isang haka o gawa ng kaisipan ng mga tao, dahil wala naman talagang Santa Claus na namimigay ng mga regalo sa mga bata at nakasakay sa sleigh hila ng mga usa o reindeer. Maging ang komersyalismo ay ginagawang paraan ng tao bilang kanilang pag-alaala sa araw ng Kapaskuhan.

Dahil sa mga kontrobesiyang ito, ang ilan ay tuluyan ng hindi gumugunita sa araw ng Kapanganakan ng ating Panginoon. Ngunit ang mga mananampalataya ay dapat umalala sa dakilang araw na ito. Dahil hindi ang petsang December 25 ang ipinagdiriwang ng mga tunay na Cristiano, kundi ang pangyayari, ang kapanganakan ni Cristo. Ayon sa Galacia 4:4, “Datapuwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan.” Talagang hindi mapag-aalinlanganan na si Cristo ay ipinanganak. At ang hindi pagka-alam ng tiyak na petsa ay hindi dahilan upang kalimutan na natin ang pagdirawang sa Pasko.

Sa marginal notes ng Dakes Bible, “There are not less than 136 different as to the date of the birth of Christ”. Dahilan ang Biblia ay hindi tumukoy ng tiyak na araw at taon ng kapanganakan ni Cristo, ang tao ay nagsimulang gumawa ng kani-kanilang hula at haka patungkol sa bagay na ito. Ngunit ang mahalaga sa pagunita ng Pasko ay hindi ang petsa kundi ang mismong kapanganakan ni Cristo.

Ang tamang gawin sa pagdiriwang ng Pasko, ay alisin ang maling paraan ng pagdiriwang dito at ating gawin ang tamang paraan ng pag-alaala sa ating Panginoon. Ating hanapin ang tunay na diwa ng Pasko. At ang tunay na diwa ng Pasko, sa bahagi ng Dios Ama, ay Kaniyang pagsasakripsyo sa Kanyang bugtong na Anak, sa bahagi naman ni Cristo, ay ang Kaniyang pagpapakumbaba upang Kaniyang matupad ang layunin ng Dios sa pagka-sugo sa Kanya. Na Kanyang hinubad ang Kanyang pagka-Dios, na nagpakababa at tumulad sa tao (Filipos 2:6-8). Ibinigay Syang hain sa krus ng kamatayan upang maging kabayaran sa ating mga kasalanan. Samakatuwid ang tunay na diwa ng Pasko ay pagpapakumbaba at pagpapasakop sa kalooban ng Dios. At ang tamang espiritu sa pag-alaala sa kapanganakan ng ating Panginoon, dapat ay mabuhay tayo sa kalooban ng Dios at pasanin ang ating krus, ang magsakripisyo alang-alang sa kaharian ng ating Dios. Kaya marapat lamang sa isang tunay na Cristiano ang ipagdiwang ang araw na ito sa tamang paraan, na naaayon sa Salita ng Dios.

Leave a Reply

Your email address will not be published.