Ang kaligtasan ay isang napakatagal nang tanong na ating mababasa sa Banal na Kasulatan, gaya ng sabi sa aklat ng Gawa 16:30;

“At sila’y inilabas; Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?”

At ang tanong na ito ay napakahalaga sapagkat ang katugunan nito ay walang kasinghalaga; Sapagkat ang kaligtasan ayon sa Panginoon ayon sa Mateo 16:26,

“Sapagka’t ano ang pakikinabangin ng tao, kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kaniyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay.”

Ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi maaaring tumbasan ng buong sanlibutan; o ng buong halaga ng sanlibutan. Kaya kahit ang mga propeta ay nagsikap sa pag-uusisa nito, sabi sa 1 Pedro 1:10,

“Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo:”

Ipinapakilala ng Banal na Kasulatan ang malaking kahalagahan ng kaligtasan, Ano ang dapat na maging unang layunin natin?

“Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong kaluluwa, Ito ang dapat na maging pinakalayunin ng ating pananampalataya,”

 I Pedro 1:9

At kapag tapat tayo sa ating pananampalataya ang Dios ay may pangako na ating tatanggapin ayon sa ating nasa; Sapagkat ayon sa Filipos 2:13;

“Sapagka’t Dios ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa, at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban;”

Ngunit ang isa pan mahalaga, ay yaong matiyak natin na tayo ay may kaligtasan.

At ito rin ang nais ng Dios,sabi sa I Timoteo 2:4,

“Na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mangaligtas at mangakaalam ng katotohanan.”

Ngunit ano ang sinasabi ng Banal na Kasulatan patungkol sa mga pang espiritwal na bagay? Ayon kay Pablo sa 1 Corinto 4:6,

“Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.”

Kaya pagdating sa kaligtasan dapat ay maging ayon sa Banal na Kasulatan lamang; At ano ayon sa Biblia ang kaligtasan? Sabi sa Efeso 2:8-9;

“Sa biyaya kayoy nangaligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili, ito ‘y kaloob ng Dios; Hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri”

Ito ang kaligtasang tatanggapin ng sinumang sasampalataya, at hindi sa ating mga gawa kundi ito’y biyaya ng Dios kaya hindi tayo dapat magmapuri na para bang sa ating mga gawa ay nagtamo tayo ng kaligtasan; ito ang katuwiran ng mga walang alam sa Biblia. Ito ang isa pang maliwanag na sinasabi ng Banal na Kasulatan sa Galacia 2:16.

“Bagama’t naaalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan,maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Cristo, at hindi sa mga gawang ayon sa kautusan: sapagka’t sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aaring-ganap ang sinomang laman.”

Binibigyang diin dito, na tanging sa pananampalataya sa Panginoon ang kaligtasan. Ano ang pananampalataya sa Panginoon? Ito ay pananampalataya sa evangelio, sapagkat ang nilalaman ng evangelio ay patungkol sa mga pagbabata ni Cristo, para sa ating kaligtasan.

Dapat ay ating tanggapin, panatilihan, at ingatan, nang sa gayon tiyak na tayo ay ligtas (1 Corinto 15:1-4). Ngunit ating pansinin itong pananampalataya, sapagkat sabi sa Tito 3:10-11,

“Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos nang una at ikalawang pagsaway ay itakuwil mo; Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napahamak, at nagkakasala at siya’y hinahatulan ng kaniyang sarili.”

Dito ay sinasabi na may pananampalataya nga ngunit mali, kaya siya’y mapapahamak. Walang kaligtasan kung ganoon. Aling pananampalataya sa evangelio ang nagbubunga ng kaligtasan na masasabi nating ayon sa kasulatan?

“Datapuwa’t ano ang sinasabi nito, ang salita ay malapit sayo, sayong bibig at sayong puso, samakatuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral;”

Roma 10:8

Dito’y maliwanag na sinasabi, na ang pananampalataya mula sa pakikinig sa pangangaral ng mga apostol ay yaon ang tamang pananampalataya. Kaya ang sabi sa Roma 10:14-15,

“Paano silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasamapalatayanan? At paano silang magsisampalataya sa kanila na hindi nila napakinggan? At paano sila mangakikinig na walang tagapangaral? At paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo; gaya nga ng nasusulat; Anong pagkaganda ng mga paa niyaong nagdadala ng mga masasayang balita ng mga bagay na mabuti.”

Bakit ang mga tunay na tagapagdala ng aral ay mga Apostol?

“Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Dios, Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol; at ilan sa kanila ay papatayin at paguusigin:”
Lucas 11:49

By Bishop Resting Zonio

Leave a Reply

Your email address will not be published.