MAGING TAGATUPAD NG SALITA

Tayo ay inaakay ng salita ng Dios na tuparin at ipamuhay ang Kanyang mga salitang ating narinig. Ito ang kalagayang ibig ng Dios na maabot natin.

“Sapagka’t kung ang sinoman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kaniyang talagang mukha sa salamin: Sapagka’t minamasdan niya ang kaniyang sarili, at siya’y umalis at pagdaka’y kaniyang nalilimutan kung ano siya.”- Santiago 1:23-24

Ang hindi tagatupad ng salita ay inihalintulad ng Banal na Kasulatan sa isang taong nanalamin, na pagkatapos makita ang kaniyang sarili ay hindi naaalala kung sino sya. Unawain nating mabuti ang mga bagay na ito upang malubos ang ating pagluluwalhati sa Dios. Sapagkat kung tayo’y tagatupad ng salita, si Cristo ay mananahan sa atin.

“Kung kayo’y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko’y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anomang inyong ibigin, at gagawin sa inyo.”-Juan 15:7

“Ako’y hindi ninyo hinirang, nguni’t kayo’y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo’y magsiayon at magsipagbunga: upang ang anomang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo.”-Juan 15:6

Kung tayo ay mananatili sa Kaniyang salita ang pangako ay magiging mabunga tayo. Hihingi tayo sa pamamagitan ng pananalangin at ayon sa kalooban ng Panginoon, tayo ay hindi pagkukulangin ng anomang bagay.

Hindi umiksi ang kamay ng Dios o bumigat ang Kaniyang pandinig sa mga nagsisitawag sa Kaniya. Tiyakin lamang natin na tayo ay mga tunay na mananamba sa Kaniya. Sapagkat ang tao, bunga ng kasalanan ay napahiwalay sa Dios. Gayunpaman ang pangako sa mga tunay na mananamba ay ganap na kapatawaran. Hindi na ibibilang pa ang kanilang mga kasalanan (Roma 4:7-8).

Ang mga tunay na mananamba ay tinawag upang lumuwalhati sa Dios. At ito ay sa kanilang pagtupad sa salita ng Dios.

“Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin.”-Juan 14:24

Ang salita ng Dios ang magpapatibay at magpapatatag sa atin. Magtapat at manatili tayo sa paglilingkod. Sumunod at magpatotoo ng Kaniyang mga salita. Huwag manahimik. Tumupad at gumanap. Sapagkat ang gumaganap ng Salita ay umiibig sa Dios. At ang tagatupad ng Salita ay may pangako ng pagpapala ng Dios.

By Bishop Arturo Ferriol

Leave a Reply

Your email address will not be published.