Isinulat ni Bishop Art Ferriol

Ang kaligtasan o salvation ayon sa banal na kasulatan ay sa pamamagitan ng biyaya. Ang salitang biyaya o grace ay ang di pinagpagurang kaluguran ng Dios. Anomang katuruan na nagbabalewala sa aspeto ng kaligtasan gaya ng pagsama ng mga gawa, pagibig sa salapi, pagpapahirap sa sarili o pag-anib sa mga asusasyon o relihiyon – ito ay sumisira sa pagtuturo ng biblia na ang kaligtasan ay mula sa biyaya ng Dios.

Ang kaligtasan ay ginawa na ni Cristo. Hindi mo maaaring dagdagan o bawasan ang kahit ano sa kaligtasan. Wala nang magagawa ang tao upang dagdagan pa ito kaya ito ay naibibigay ng Panginoon na biyaya o kaloob at walang bayad. Iyan ang turo ng banal na kasulatan pagdating sa kaligtasan.

Ito ay binigyang diin ni Pablo sa Efeso 2:8,

“Sapagkat sa biyaya kayo’y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito’y hindi sa inyong sarili, ito’y kaloob ng Dios.”

Ating pansinin ang kaligtasan ay hindi nagmumula sa tao. Kung may bahagi ang tao sa kaligtasan ay iyon ay tanggapin lamang ito.

Kaya binibigyang diin sa salatang 9,

“Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri.”

Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinoman ay huwag magmapuri sa Dios. Walang bahagi ang tao sa paggawa ng kanyang sariling kaligtasan. Ang kanyang bahagi lamang ay maging tagatanggap ng kaligtasan. Kapag ito ay samahan ng pagpapahirap sa sarili, pera o gawa o pag anib sa anomang relihiyon nawawala ang aspeto ng kaligtasan.

Ang pangalawa na binibigyang diin na paraan ng pagtanggap ng kaligtasan ayon sa Banal na kasulatan ay ang pananampalataya (Efeso 2:8). Ang kaligtasan ay matatanggap ng tao sa pamamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ang biyayang ito ng Dios ay mapapasa-atin kung tayo ay mananampalataya.

ANO ANG IYONG SASAMPALATAYAN?
Madaling sabihin na tayo’y naniniwala ngunit ito ay dapat nakasalig sa katotohanan. Hindi lamang pagsang-ayon ang pananampalataya. Kapag sinabing tayo’y sumasampalataya, tayo’y mayroong buong pagtitiwala na ang kaligtasan ay tapos nang gawa ng Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus at ang kanyang pagkabuhay na maguli.

Sa pagtuturo ng Panginoon at ng mga Apostol, mapapansin natin na ang pananampalataya ay ipinapahayag sa pamamagitan ng pagsisisi. Ito ang nawawalang aspeto ngayon na bahagi ng pananampalataya – walang tapat na pagsisisi.

Ang tapat na pagsisisi ay may dalawang aspeto:

“Lisanin ng masama ang kanyang lakad, at ng liko ang kanyang mga pagiisip at manumbalik siya sa Panginoon, at kaaawaan niya siya; at sa aming Dios, sapaka’t siya’y magpapatawad ng sagana.”
Isaias 55:7

Ito ang pagsisisi – pagtalikod sa kasalanan at panunumbalik sa Dios. Kaya ang turo ng mga Apostol na matatanggap natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at ang pananampalataya ay nagbubunga ng pagsisisisi.

At ang isa pang kapahayagan ng pananampalataya ay sa pamamagitan ng pagpapabautismo. Ang bautismo ay itinuro ng Panginoon sa (Marcos 16:16). Ang sabi naman sa gawa 2:38,

“At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espirito Santo.”

May mga tinawag ngayong mga “evangelicals” na kanilang inalis ang bautismo. Ang ganitong mentalidad o damdamin na inalis ang bautismo ay taliwas sa ibang pananampalataya na nagtuturo ng kaligtasan. Totoo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ngunit kinakailangan dagdagan ito ng gawa. Ang bautismo ay gawa ng pananampalataya. Kaya kanilang inalis ang bautismo sapagkat ayon sa kanila, ang bautismo ay gawa lamang ng tao.

Ang ganitong kaisipan ay laban sa banal na kasulatan sapakat ang bautismo ay itinuro ng Panginoon. Itinuro ito ng mga Apostol. At sila ang halimbawa na matapos silang sumampalataya ay napabautismo.

Ang halimbawa pa ng bautismo ay mababasa natin sa Gawa 16;30-31,

“At sila’y inilabas at sinabi, Mga ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.”

Ayon sa mga talatang ito, nagtanong ang bantay pintuan kung paano matatanggap ang kaligtasan. At sinabi ng mga Apostol na sumampalataya siya at maliligtas siya kasama ang buong sangbahayan. At ng gabi ring iyon, sila’y binautismuhan. (Gawa 16:32-33)

“At sa kaniya’y sinalita ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. At sila’y kanyang kinuha nang oras ding yaon ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga latay; at pagdakay binautismuhan, siya at ang buong sangbahayan niya.”

Kaya ang kaligtasan ay biyaya ng Dios. Ito’y regalo ng Dios na matatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya at ang sumasampalataya at nagsisisi at tumatalikod sa kanyang kasalanan. Nanunumbalik sa Dios at siya ay nagpapabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo.

Iyan ang pagtuturo ng Panginoon at ng mga Apostol. Makakaroon lamang tayo ng katiyakan kapag ating masunod ang Biblikal na pagtuturo. Ang pangako ng Dios sa gawa 2:38, na matapos na ikaw ay mabautismuhan, ang Banal na Espiritu ay ibibigay sa iyo.

“At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Esprito Santo.”

“Ang Espiritu rin ang napapatotoo kasama ng ating ating espiritu, na tayo’y mga anak ng Dios.” – Roma 8:16

Leave a Reply

Your email address will not be published.