Ang pagkakilala ng tao sa Dios ay nangangahulugan ng pagkakaroon niya ng buhay na walang hanggan.

“At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga’y si Jesucristo.”- Juan 17:3

Subalit ang Dios ay hindi nakikilala sa pamamagitan ng mga eksperimentasyon, na kung inyong papansinin ay siyang paraan ng siyensa sa pagtuklas ng katotohanan.

Papaano makikilala ang Dios?

Isinasaad ng Banal na Kasulatan sa Lucas 10:22,

“Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama; at walang nakakakilala kung sino ang Anak, kundi ang Ama; at kung sino ang Ama, kundi ang Anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng Anak.”

Samakatuwid, ang pagkakilala sa Dios ay hindi sa tulong ng pag-aaral, eksperimentasyon o pananaliksik. Ang Dios ay makikilala kung Siya ay magpapahayag ng Kanyang sarili. Mayroong paniwala na kung tawagin ay “agnostic” o “agnosticism”. Nagmula sa Griegong salita na “nustus” na ang ibig sabihin ay “knowledge”. Kapag nilagyan ng prefix na “a”, nagiging negatibo ang kahulugan, “agnostic” o “agnustus”, ang ibig sabihin ay “cannot be known”. Kung gayon, mahirap daw maniwala sa Dios, sapagkat “God is agnostic” o “agnustus”, “He cannot be known”. Sapagkat  ang nalalaman lang ng tao ay yaong kayang abutin ng kanyang mga senses. Sa pamamagitan ng mga ito, ang tao ay nakakaalam o nakakaintindi ng mga bagay sa kanyang paligid. Subalit ang Dios ay Espiritu. Ang espritu ay hindi isang bagay na maaaring makilala sa tulong ng limang pandama ng tao. Kaya, kung walang pagpapahayag ng Dios, Siya ay hindi makikilala. Kaya nga ang kaalaman tungkol sa  Dios ay hindi bunga ng talino ng tao. Anumang kalagayan, mangmang o may pinag-aralan, maaaring makilala ang Dios sa isang paraan at ito ay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Dios.

Kanino magpapahayag ang Dios?

Sabi ni Amos, walang gagawin ang Dios kundi ang magpahayag sa Kanyang sugo. Sa Lumang Tipan, ang sugo ng Dios ay mga propeta, sa Bagong Tipan, ay mga apostol. Sino ngayon ang sugo ng Dios sa ating kapanahunan? Walang iba kundi ang mga apostol. Si Pablo, bilang sugo ng Dios ay tumanggap ng masaganang pahayag ng Dios. Ang mga katuruang kanyang natanggap ay hindi bunga ng pahayag sa kanya ng Dios. Mababasa sa Efeso 3:1-6. Samakatuwid, ang pagkakilala sa Dios ay sa pamamagitan ng mga sugo ng Dios. Inyong pansinin, napakaraming relihiyon na mali ang paniniwala sa Dios sapagkat walang pahayag. Ang nagturo sa kanila ay hindi mga sugo ng Dios. Ang mga kalituhan ng mga relihiyon ay hayag sa pagkilala sa Ama at Anak. May nagsasabi na si Cristo ang Ama. Ang iba naman ay naniniwala na ang Ama ay si Jehovah. Ayon sa iba, si Cristo ay taong-tao lamang. Siya ay walang kalagayan bago ipanganak sa Bethlehem. Mayroon ding  paniniwala na ang Panginoong Jesus ay hindi lumalaki, ang tawag sa Kanya ay Sto. Niño. Maling mga pagkakakilala. Ang Biblia ay maliwanag na  nagpapahayag na si Cristo ay bugtong na Anak ng Ama. Iisa ang Kanilang kalikasan. Ito ang sinasabi ni Cristo sa Juan 10:30,

“Ako at ang Ama ay iisa.”

Bakit nagkaroon ng iba’t ibang pagkakilala kay Cristo?

Sapagkat ang nagturo ay hindi mga sugo. Bago mapaniwalaan ang turo ng mga sugo ng Dios kailangang manampalataya muna sa Dios. Sumunod dito ay ang pagsampalataya sa Kanyang mga isinugo. Sa pamamagitan nito, darating ang pahayag ng Dios. Ayon sa Lucas 10:16,

“Ang nakikinig sa inyo, ay sa akin nakikinig; at ang nagtatakuwil sa inyo ay ako ang itinatakuwil; at ang nagtakuwil sa akin ay itinatakuwil ang sa aki’y nagsugo.”

Kaya tunay na bagama’t Siya’y nasa anyong Dios, kapag hindi mo nakikilala, kailanman ay hindi makakamit ang buhay na walang hanggan. Ang maling pagkakilala sa Anak ay nangangahulugan ng maling pagkakilala sa Ama. Ito ay dahilan kung bakit napakahalaga ang tiyak at dalisay na turo at aral mula sa mga sugo ng Dios. Kaya dapat bigyang diin ang tamang pagkilala sa Dios. At sapagkat tama, matitiyak ang buhay na walang hanggan sa mga naturuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.