Kung ang pananampalataya ng isang tao ay hindi tinatanggap ng Dios ay mawawalan lamang ng kabuluhan ang kanyang mga pagpapagal.

Sa Banal na Kasulatan ay hindi lang tinitiyak ang pananampalataya kundi kung anong pananampalataya ang tinatanggap ng Panginoon. Samakatuwid hindi sapat na magkaroon ng pananampalataya ang isang tao kundi dapat niyang tiyakin na ang kanyang pananampalataya ay tinatanggap ng Dios.

Paano mapapatunayan na tinatanggap ng Dios ang pananampalataya?

Una, dapat na malaman kung kanino tinanggap ang pananampalatayang nakamit. Sa Banal na Kasulatan ang tinatanggap ng Dios ay ang dala ng mga sugo ng Dios.

Sa Roma 10:8,

“Datapuwat ano ang sinasabi nito ang salita ay malapit sa iyo, at sa iyong bibig at sa iyong puso, samakatuwid baga’y ang salita ng pananampalataya na aming ipinangaral sa inyo.”

Maliwanag na hindi basta pananampalataya, dapat ay pananampalataya ng nagmumula sa mga sugo ng Dios. At ang konteksto nito ay ipinapatungkol ni Pablo sa may pananampalataya, ito ay angIsrael. Ang kapitulo 10 ay ang karugtong ng kapitulo 9, na dito ang tinutukoy ay ang mga Judio, angIsraelna sila ay relihiyoso.

Ganito ang sabi sa Roma 10:2,

“Sapagkat sila’y pinatutuhanan ko, na may pagmamalasakit sa Dios.” ano ang diperensiya ng kanilang pagmamalasakit sa Dios “…datapuwat hindi ayon sa pagkakilala.” Sila’y relihiyoso subalit ang kanilang pananampalataya ay hindi ayon sa kaalaman. Samakatuwid mahalaga na ang pananampalataya ay mula sa salita ng Dios na dala ng mga sugo ng Dios.

Ganito pa ang sabi sa 2 Tesalonica 2:14,

“Sa kalagayang ito’y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio.” Kaya mahalaga na malaman natin kung kanino natin tinanggap ang mga salita na siyang pinagmulan ng ating mga pananampalataya.

Ito rin ang wika sa 2 Timoteo 3:14,

“datapuwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at pinagkaroonan mo ng katunayan yamang nalalaman mo kung kanino mo na ngatutuhan.”

Samakatuwid dapat talagang malaman kung sino ang nagdala ng salita ng Dios, sapagkat sa Biblia ang may karapatan lamang mangaral ay ang mga sugo ng Dios.

Pangalawa, ang pananampalataya ay nagbubunga,gayang sabi ng Biblia na kapag natanggap mo ito ay may bunga.

Ang sabi sa Marcos 16:15-16,

“Humayo kayo sa buong sanibutan at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas datapuwat ang hindi ay parurusahan.”

Ang bunga ng pananampalataya ay kaligtasan. At ito’y matatanggap sa pamamagitan ng mga sugo ng Dios.

Marami ang nagsasabi na sila ay may pananampalataya, subalit kung iyong tatanungin “Ikaw ba’y ligtas na?” Hindi nila alam. Sa biyaya ng Dios kung ang nangaral sa iyo ay sugo ng Dios magdadala yan ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang dalang evangelio ng mga sugo ng Dios ay kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya.

Ano pa ang bunga? Ang bunga ng pagsunod, ang bunga ng paglilingkod sa Dios at ang bunga ng kabanalan.

Ang ating bansa ay tinaguriang Cristianong bansa sa Asia, pero ang pamumuhay ay hindi kakakakitaan ng itinuturo ng Banal na kasulatan at bunga ng pananampalataya.

Kapag ating susuriin ang pananampalataya ng iba ngayon ay hindi sasampa sa ganitong pamantayan. Dapat ang pananampalataya ay tinanggap sa mga sugo ng Dios, apostol at sa kanyang mga kasamahan. At kapag ang pananampalataya ito’y tinanggap ito’y magbubunga. Hindi ito pananampalatayang walang bunga sapagkat ang sabi sa Santiago2:20, 26,

“ang pananampalatayang walang gawa ay patay.”

Ang patay na pananampalataya ay hindi tinatanggap ng Panginoon. Ang nais ng Dios ay pananampalatayang buhay, makapangyarihan, magdadala sa tao sa kabanalan, magdadala sa tao sa paglilingkod sa Dios. Napapatunayan sa ating mga gawa na tayo ay may tamang pananampalataya, kung tayo ay may tamang bunga. Ang Biblia hindi lamang nagtuturo ang  tamang pananampalataya. kundi itinuturo an ang pananampalatayang yan ay dapat na magkaroon ng tamang bunga sa buhay. Ating naranasan ang pagiging bagong nilalang (1 Corinto 5:17), hindi lamang ligtas tayo sa mga kapangyarihan ng kasalanan, tayo’y dinala ng Dios sa tunay na paglilingkod.

Leave a Reply

Your email address will not be published.