Ang pangangaral ng evangelio ay ang pangunahing paglilingkod na ipinagkatiwala sa mga kabahagi ng tunay na Iglesia.

“Datapwa’t tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo; at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa.”         -Gawa 1:8

Tanging ang Iglesia ang binigyan ng ganito kadakilang pagkakataon na makiisa sa Dios sa gawaing patungkol sa kaluluwa.

Naging kaugalian ng mga mananampalataya sa unang Iglesia ang makiisa sa mga manggagawa sa pangangaral (Filipos 1:7). Ito ang kapahayagan ng malagong buhay sa Espiritu. Ang kanilang masikap na paglilingkod ay siyang dumadalisay sa kanilang buhay. Ang mayroong kaisipan ng laman ay hindi basta-basta makikiisa sa gawaing ito (Roma 8:6-7).

Ang mabisang pakikiisa ay ang pagkakaroon ng kaisang kaisipan sa mga sugo (1 Corinto 1:10) at para magkaroon ng isang kaisipan ang sabi ni Pablo sa Colosas 3:10;

“At kayo’y mangagbihis ng bagong pagkatao, na magbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya.”

Ito’y mangyayari kung tayo ay nababad sa salita ng Dios gaya ng mga sugo na may masidhing kaisipan na makapagdala ng maraming kaluluwa sa kaharian ng Dios. Gamitin ang masiglang pisikal na kalagayan upang magawa ang pinakamabuti sa paglilingkod at manatiling nasa damdamin ang pananalangin upang maluwalhati ang Panginoon sa gawaing pangangaral. Nasain ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon upang mahikayat ang marami sa kaligtasan. Dapat ang ating mga paggawa ay nagpapatuloy sa isang espiritwal na ayuno na ang ibig sabihin ay pagmungkahi at lubusang pagtanggi sa anomang anyo ng kasalanan gaya ng mga pagbubulong-bulong (Efeso 4:10, 5:2), katamaran sa pananalangin at pagbabasa ng Banal na Kasulatan. Kinakailangan nating pagsumikapan na lumago sa paglilingkod hanggang sa abutin ang kalagayang kalugod-lugod sa Dios.

At sa ating mga pag-aayuno na siyang pagtanggi sa literal na pagkain sa anomang anyo, sinusupil natin ang ating gana at dinidisiplina ang ating sarili sa isang maka-Dios na damdamin. Atin ding pinalulusog ang ating pananampalatayang kalugod-lugod sa Dios.

Isa pang paraan ng paglilingkod ay ang pagbibigay. Ang masayang pagbibigay ay pagsunod sa utos ng Panginoon.

Sa mga local na Iglesia ay inaaasahan ang lubos na pakikiisa ng mga kapatid sa mga tagapangasiwa (Galacia 6:6).

Sa pagkakaroon ng maayos na pagsasamahan ay hindi lang ito nagbubunga ng kaluguran sa mga kapatid sa Iglesia, kundi nagbibigay rin naman ng mabuting patotoo sa mga di mananampalataya. Ang ating nagkakaisa at masidhing panalangin ay mayroong malaking nagagawa sa pangangaral at ang ating kagalakan sa pagdalo sa mga gawain ay nagpapalakas sa bawat isa.

Ang mabisang pangangaral ang pinakamataas na paglilingkod sa Dios. Ang kawalan ng espiritu ng pakikiisa sa pangangaral kawalan ng pakikiisa sa Dios. Sa ganito tayo ay kailangang makisama upang maging kaluwalhatian ng Dios.

By Bishop Domingo Ferriol

Leave a Reply

Your email address will not be published.