“Na inyong samantalahin ang panahon, sapagka’t ang mga araw ay masasama.”

Ang mga salitang ito na hango sa Efeso 5:16 ay lalong naaangkop sa ating panahon sapagkat ang ating kinabubuhayang panahon ay nagbabadya ng isang katotohanan – ang panahon ng kawakasan.

Mayroong dakilang pag-asa ang mga alagad, ito ay ang muling pagparito ng Panginoon. Ito ang nagsisilbing katuwaan sa mga matitinding pakikipagbaka (Juan 14:2-3). Lalong dakila ang ating katuwaan dahil sa ating panahon magaganap ang pagpapahayag ni Cristo.

Ang kaiksian ng ating panahon ay nag-uutos sa atin na samantalahin ito (1 Corinto 7:27-31), na tayo ay maging maningas sa paglilingkod. Kaya marapat lamang na ang ating mga kakayahan ay nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon.

Dapat nating ingatan ang ating mga sarili sa maraming naghaharing kaisipan ng mga tao. Ang makisabay sa agos ng makalamang budhi at ang makihalo sa maruming moral ng lipunan ay mga bagay na nagiging dahilan para maging pabaya tayo sa gawain ng Panginoon.

Walang karunungan ang sinomang gumagawa ng laban sa pahayag ng panahon: na ang ating kinalalagyan ay panahon ng kawakasan at si Cristo ay babalik na pinapatunayan ng Kaniyang Salita sa Lucas 21:28,

“Datapuwa’t kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo, at itaas ninyo ang inyong mga ulo; sapagka’t malapit na ang pagkatubos ninyo.”

Ang Iglesia ni Cristo sa Ika-apat na Pagpupuyat ay lalong pinasisigla sa pagpapatibay ng mga kaloob. Ito ang tanda na sa ating panahon ay paririto si JesuCristo.

Kaya tayo bilang mga alagad ni Cristo ay hindi dapat mabuhay sa pagdadalawang-isip kundi makiisa ng isip sa mga sugo ng Dios. Isang malaking kahangalan ng isang anak ng Dios na siya ay magpakayaman sa lupa subalit hindi naman mayaman sa langit (Lucas 12:17-21). Ang pagyaman ng ating pananampalataya ay kaluguran ng Dios at lalong magpapayaman sa atin sa lahat ng mabubuting bagay.

“At maaaring gawin ng Dios na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo; upang kayo, na mayroong laging kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawa’t mabuting gawa.” -2 Corinto 9:8

Walang kabuluhan ang magnasa at pagsumikapan sa mga makasanlibutang bagay na karaniwang inaasam ng mga tao sa sanglibutan tulad ng mga papuri at karangyaan sapagkat ang mga katulad nito ay hindi nararapat (Lukas 21:34-35). Hindi tayo maihahanda ng mga ito sa muling pagparito ni Cristo. Tanging ang mga Salita ng Dios na ibinigay sa mga sugong apostol sampu ng kanilang mga kasamahan (Juan 17:4) ang makapaghahanda sa atin upang tayo ay kalugdan Niya sa Kaniyang pagbabalik,

“Na siya naming inihahayag, na pinaaalalahanan ang bawa’t tao at tinuturuan ang bawa’t tao, sa buong karunungan, upang maiharap naming sakdal kay Cristo ang bawa’t tao.”

Kaya patuloy nating pagsikapan na an gating mga pag-iisip ay mailagay sa mga bagay na nauukol sa itaas (Colosas 3:1-3). Ating gawin ang katotohanan ng may buong pagsasamantala sa panahon at pagsagana sa mga gawa sa Panginoon.

By Bishop Domingo Ferriol

Leave a Reply

Your email address will not be published.