Ang kalayaan ay napakahalaga sa tao. Katunayan para sa mas nakakaalam ng kahalagahan nito, ang kalayaan ay mas mahalaga kaysa buhay sapagkat kung walang kalayaan, ang buhay ay walang kabuluhan.

Kanino ibinibigay ang kalayaan? Ang kalayaan ay ibinibigay sa mga anak ng Dios. Isa rito ang kalayaan sa espiritu. Ayon kay Apostol Pablo sa kaniyang sulat sa mga taga-Galacia,

“Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin”

– Galacia 5:1

Ang espiritwal na pagkaalipin ang pinakamatindi at pinakamahirap na pagkaalipin ng tao. Sapagkat alipin ang kaniyang espiritu, katawan, at maging ang buong buhay. Kaya nga ang kalayaan sa espiritu ay napakahalaga. Maaaring siya ay gapos ng ibang bagay sa katawan subalit kung siya ay malaya sa espiritu, siya ay makakahulagpos din sa pagkaalipin ng kanyang katawan.

Ang Banal na Kasulatan ay nagtuturo na ang tao ay maaaring mabuhay ng malaya. Marami ang malaya sa kalagayang pulitikal subalit hindi sa kalagayang espiritwal. Dahil dito, siya ay nananatiling alipin pa rin. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesus,

“At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohona’y magpapalaya sa inyo. Sa kanya’y kanilang isinagot, Kami’y binhi ni Abraham, at kailan ma’y hindi pa  naging alipin ninomang tao: Paanong  sinasabi mo, Kayo ‘y magiging laya? Sinagot sila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan.” 

– Juan 8:32-34

Maaaring ang tao ay maging malaya sa pulitikal na kalagayan subalit kung hindi niya nasusumpungan ang kaligtasang nasa Panginoong Jesucristo, siya’y hindi pa ganap na malaya. Ito’y sapagkat alipin pa rin siya ng kasalanan. Kaya ang pagkaalipin ng kasalanan ay kalagayan ng mga taong wala pa kay Cristo. Samantala, ang kaniyang relihiyon ay hindi nangangahulugan na ligtas na siya sa pagkaaliping ito. Marami ang relihiyoso ngunit alipin pa rin ng kasalanan at gapos pa rin ng mga maling paniniwala. Tulad ng mga Saduceo at mga Pariseo, mga nangunguna sa relihiyong Judaismo. Sila ang pinakatapat at pinakamasigasig. Subalit ang kanilang relihiyon ay walang nagawa sa ikalalaya ng kanilang mga espiritu mula sa pagkaalipin ng kasalanan.

Ang mga taong nasa kasalanan ay walang kalayaang makahulagpos. Wala silang kapangyarihan na makapagbago sapagkat ang sabi nga ng Banal na Kasulatan, ang kasalanan ay mas makapangyarihan kaysa kanila.

Ang kasalanan ay nakatira sa katawan. Kaya gustuhin man ng tao na gumawa ng mabuti ay hindi niya kaya. Halimbawa nito ay si Apostol Pablo, ang mabuti na kaniyang ibig ay hindi niya nagagawa ngunit ang masama na hindi niya ibig ay siya niyang nagagawa (Roma 7:19).

Ang taong alipin ng kasalanan ay walang magagawa sa kaniyang sarili at walang pag-asa. Ngunit ang sabi sa Banal na Kasulatan, kay Cristo ang tao ay may pag-asa. Ang taong na kay Cristo ay may buhay na malaya. Ang buhay na ito ay buhay na makapaglilingkod sa Panginoon. Magagawa niya na gawin ang kalooban ng Panginoon at walang sinumang makahahadlang sa kaniya. At makalalakad siya sa buhay na may pagtatagumpay. Ang ganitong kalagayan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo (Roma 8:1-2).

Mayroong higit na maluwalhating kalayaan. Ito ay ang kalayaan sa pagkaalipin ng ating espiritu. Kapag ang ating espiritu ay alipin, ang dahilan nito ay si Satanas na siyang pinagmumulan ng kasalanan. Kaya sa sandaling tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo at Siya’y ating paglingkuran, tayo ay makakalaya na sa kapangyarihan ni Satanas  (Gawa 26:18).

Ito ang pangako ng Panginoon, ang kalayaan sa pagkaalipin ng kasalanan. Sa taong sumasampalataya dito, ang mga biyaya at pagpapala ng Dios ay matatanggap niya.

Manatili lamang tayo sa Iglesia at ang kalayaan ay mamalagi rin sa atin. Huwag na tayong muling manumbalik sa pagkaalipin sapagkat pinalaya na tayo ng Panginoon. Ating panatilihan ang kalayaang ito sa pamamagitan ng paglakad ayon sa kalooban ng Dios o sa paglakad sa espiritu ng Panginoon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.