Ano ang ibig sabihin nitong masamang araw sa Ecclesiastes 12:1? Kung ating babasahin ang talatang ito ay ganito ang ipinapahayag,

“ Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, Wala akong kaluguran sa mga yaon.”

Mula sa talatang isa hanggang sa pito ay ating mapapansin na ang tinutukoy ditong “masamang araw” ay ang pagdating ng pagtanda ng tao at ang paglapit ng kamatayan. Ang mga talatang ito ay tumutukoy sa unti-unting paghina ng katawan ng tao.

Ang sabi nga sa Ecclesiastes 12:2,

“Bago ang araw, at ang liwanag, at ang buwan, at ang mga bituin ay magdilim, at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan.”

Itong araw o pagdilim ng araw, buwan at bituin ay tumutukoy sa paglabo ng paningin ng isang tumatanda.

Samantala, sabi sa talatang 3, “

Sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginginig, at ang mga malakas na lalake ay mapapayukod, at ang mga manggigiling ay mangaglilikat sapagkat sila’y kaunti, at yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mangasisilaw,”

Ito ay tumutukoy sa paghina ng iba’t –ibang bahagi ng katawan kagaya ng pananakit ng mga kasu-kasuan, paghina ng likod at iba pa.

At habang ito ay lumalapit sa wakas, ang buhay ay nagiging isang malaking kapaguran. Ang mga tumatanda ay nagkakaroon ng malaking takot na sa kanilang pagtanda ay ituturing sila na mga walang pakinabang at hindi kinakailangan.

Bagama’t hindi nila ito inihahayag, ito ay nararamdaman ng isang taong dumadaan sa panahon ng kaniyang katandaan.

At ang nagdaragdag sa kaniyang kalungkutan ay ang katotohanang ang araw ng kaniyang kamatayan ay malapit na. Ito ang “masamang araw” na tinutukoy dito.

Ngayon, maaari rin na itong “ masamang araw” ay tumutukoy sa malubhang karamdaman. Hindi ito pangkaraniwang karamdaman kundi tumutukoy sa mga sakit na nagpapahina sa tao at pumipigil sa kanyang gawin ang mga bagay na karaniwan niyang ginagawa. Ito rin ay masasamang araw.

Kaya may mga tao na habang bata pa, ayaw maglingkod ngunit pagtanda nila hindi rin sila makapaglingkod dahil sa pagkakaroon ng malubhang karamdaman.

Ang isa pang maaaring ipakahulugan natin sa “masamang araw” ay ang pagdating ng mga araw ng paghahari ng anti-cristo. Ito ang tinatawag na “Seven Years of Great Tribulation.” Tunay na maituturing natin na masasamang araw dahil si Satanas ang mangangasiwa sa pamahalaan.

Ikaw ba ay naglilingkod sa Dios? Sabi ni Solomon, alalahanin mo ang Maylalang sa iyo habang ikaw ay bata pa bago dumating ang masamang araw. Itong “masamang araw” ay maaaring maging malubhang karamdaman, pagtanda o kamatayan.

At sa pagpapalawak natin na kahulugan ng “masamang araw”, maaari rin na ito ay ang pagdating at paghahari ng anti-cristo sa hindi mananampalataya. Ngunit doon sa mga mananampalataya na nagpupuyat, si Cristo ay darating sa kanila, makikita nila, sasalubungin nila at hindi na nila mararanasan ang dakilang kapighatian na darating sa lupa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.