May mga rebisyon o mga pagsasalin ng Biblia na hindi tapat sa orihinal na wika ng pinagmulan nito. Kadalasan ang ganitong mga pagsasalin o bersiyon ay palabras lamang ng isang sekta o relihiyon na may layuning i-angkop o pasunurin ang Biblia sa kanilang doktrina. Ito ay mapanganib.

Ang isang translation ay masasabing walang bawas o dagdag kung ito ay isinalin mula sa orihinal na wika ng Biblia: Hebreo, Griego at Armaic. Bukod dito, kinakailangan ding ito ay maihahambing sa mga available na teksto at maging sa mga luma o naunang salin.

Wala bang mga nabawas o nadagdag sa mga nai-revise o sa mga naisalin sa ibang wika? Kung ating papansinin, may pakinabang ang mga makabagong pagsasalin ng Biblia. Ano ang advantage o pakinabang ng modernong salin? Ang mga makabagong tagapagsalin ng Biblia ay mayroong mataas na kaalaman sa mga wikang Hebreo, Friego at Aramaic. Doon nagsimula ang orihinal na sulat ng Biblia. Marami rin ngayon ang mga archaeological discoveries na nagbibigay ng kahulugan sa isang salita na dati ay parang walang kahulugan. Subalit dahil sa patuloy ang mga archaeological projects upang hanapin hindi lamang ang secular na kasaysayan kundi maging ang proseso nito. Mayroon rin ditong natatagpuan na may kaugnayan sa Banal na Kasulatan. Ang mga makabagong paraan ng pagtuklas ng isang bagay ay tumutulong para lalong maging malinaw ang Banal na Kasulatan. Sa kasalukuyan, ang mga bagong tagasalin na tapat sa kanilang pagsasalin ng Biblia ay mayroon na ring higit na maliwanag na pagkaalam at pagkaunawa sa tinatawag na wika.

Halimbawa sa isang paunang salita sa Living Bible ang wika,

“the Bible writers often use idioms and patterns of thought that are hard for us to follow today. Frequently, the thought sequence is fast moving leaping gaps further ready to understand and fill in.”

Sa makatuwid, mayroon tayong mas maliwanag na pagkaunawa sa mga tinatawag na idioms and patterns of thought. Ang mga translation at revision ay masasabing walang bawas o dagdag kung ito ay tapat na inihambing sa mga orihinal na pagsalin, yaong available na teksto ng Banal na Kasulatan. Ang isa pang kagandahan sa mga makabagong salin ay mas marami ang natuklasang mga fragments ng Banal na Kasulatan. Samakatuwid, ang isang translation o version ay maayos kapag ito ay naihambing o naibatay sa lumang teksto at sa lumang salin ng Biblia. Ang Banal na Kasulatan sa ngayon ay may iba’t ibang salin at ito ay tumutulong sa atin upang maunawaan nating mabuti ang mga salita at wika ng Biblia.

Kung gagamit ng mga iba’t ibang salin ng Biblia, mas mabuti kung ito’y paghahambingin. Huwag gagamit ng ibang salin ng Biblia kung ito ay mayroong denominational bias o sectarian. Ang ganitong salin ng Biblia ay ginawa upang idepensa ang kanilang paniwala sa pangalan ng Dios. Ngunit ang mga salin ng Biblia na tapat na inihambing sa orihinal na Griego at Hebreo at inihambing sa lumang salin ay mas maganda. Sa kasalukuyan, kung paano masusubok na ang salin na iyon ay magandang salin, suriing mabuti kung saan ito inihambing. Ang mas malapit na salin sa orihinal ay mas mainam kaysa mga salin ng Biblia na hindi ibinatay o inihambing sa lumang bersyon at orihinal na teksto.

Leave a Reply

Your email address will not be published.