Itong tanong na ito ay napakahalaga.

Bakit? Sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Sa katunayan, ang kaluluwa ng tao ay hindi maipapalit sa anomang bagay kahit ang buong sanglibutan.

Naalaala natin ang Salita ng Panginoon sa Marcos 8:36,“Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan man niya ang buong sanglibutan at siya naman ay mapapahamak.”

Ang tinutukoy nakapahamakan ng Panginoon ay ang kapahamakan ng kaluluwa ng tao. Kaya ang tanong na ito, paano maliligtas ang kaluluwa ng isang tao? Ito ay may tanong sa Biblia na parehong pareho nito.

Mababasa natin yan sa mga Gawa 16:30-36 at yan ay sinagot naman ng Banal na Kasulatan, ni Pablo noon. Mabuti na ito ay basahin natin ng kompleto. Ang sabi ay ganito,

“At sila’y inilabas at sinabi, mga ginoo ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At sa kanila’y sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. At sa kanina’y sinalita nilaang salita ng Panginoon pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay at sila’y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi. At hinugasan ang kanilang mga latay at pag dakay binautismuhan, siya at ang buong sambahayan niya.”

Narito ang pagtuturo ng Banal na Kasulatan. Mayroon ding ganitong tanong. Makikita natin ito sa pasimula ng aklat ng mga Gawa nung unang ipangaral ni apostol Pedro ang evangelio noong araw ng pentecostes. Sa talata naman ng 37-41, ang sabi,

“Nang marinig nga nila ito ay nanga saktan ang kanilang mga puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangag bautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Dios sa kanya at sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magligtas kayo sa likong lahing ito.”

Yaon ngang nagsitanggap ng kaniyang mga salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may tatlong libong kaluluwa. Paano maliligtas ang kaluluwa ng tao? Ang Biblia simple lang. Akala ng tao maliligtas siya sa pagbayad ng salapi. Hindi mabibili ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Hindi salapi. Akala ng iba, pagpasok sa isang relihiyon. Walang relihiyong makapagliligtas. Iisa ang tagapagligtas sa Biblia, si Cristo.

Ano pa ang maling paniwala ng iba? Pahirapan mo ang sarili mo, saktan mo, mag pasan ka ng mabigat at maliligtas ka. Kung ito ay makapagliligtas, hindi na sana pumarito ang bugtong na anak ng Dios upang magdusa at mamatay para sa atin. Kaya ang tanging paraan sa Biblia ay itong ating binasa. Kaya ang dakilang tagubilin,

“Humayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang evangelio sa buong sanglibutan. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay mangaliligtas, ang hindi sumasampalataya ay mapapahamak.”

Sa Marcos 16:15-16, yan ang kung tawagin sa evagelico ay “The great commission”. Ang pangalawa ay yung salita ni Pedro. Mga Gawa 2;37-41. Araw yan ng pentecostes. At ito pong sa Gawa 16:30-33, yan ay 18 or 19 taon pagkatapos pentecostes. Sila Pablo at Silas ang nangangaral.

Kaya yan, pano maliligtas? Una, making ka. Sampalatayanan ang Salita ng Dios. Kaya mabuti, kayong nagbabasa nito, kami ay nagagalak. Sana ay gawin ninyong ugali ang makinig sa pangangaral ng evangelio sa programang Oras ng Katotohanan. Sapagkat dito makikita ninyo ang dalisay na katotohanan ng Salita ng Dios.

Pagkatapos magsisi, sapagkat ang evengelio, ang dala nito ay hindi lamang na mahal tayo ng Dios, sinasabi rin na tayo ay makasalanan. Kinakailangan nating magsisi at ang pagsisisi rito ay pagbabago ng isip, pagbabago ng damdamin, at pagnanasang mabago ang ating gawa ang ating aksyon. Yan ang pagsisisi. At matapos makasampalataya at makapagsisi, ang sabi ay magpabautismo.

Sabi yan ng Panginoon, sabi yan ni Pedro, sabi yan ni Pablo. May mga nagsasabi na hindi na kailangan ang bautismo. Pananampalataya lang. maganda sana yan pero walang mababasang talata na ganon. Walang mababasang talata na pananampalataya lang. Ang pagtuturo, sumampalataya, magsisi at magpabautismo. Sapagkat ang bautismo ay tanda na ang tao ay sumasampalataya.

Kaya pano ang tao ay maliligtas? Dapat ay makinig ng evangelio, sumampalataya, magsisi at magpabautismo. Kung sa mga sugo ng Dios kayo makikinig, ito ang ituturo sa inyo. Yung hindi sugo ng Dios, binabawasan ang Biblia. Anu ang sabi ng mga hindi sugo ng Dios? Hindi na kailangan ng pagpapabautismo, sumampalataya ka lang. walang ganon sa Bible. Ang pagtuturo namin ay kung ano ang nasa Biblia. Kaya makikita natin sa utos ng Panginoon, Marcos 16:15-16 “Sumampalataya at magpabautismo.”

Noong pangangaral ni Pedro sa panahon ng pentecostes, sumampalataya, magsisi at magpabautismo. Sa mga Gawa 16:30-33 sumampalataya at magpabautismo. Ang bantay ng bilanggo ay nagsisi kaya nga siya nagtanong, paano ang gagawin niya upang siya ay maligtas? Kaibigang nagbabasa, ibig mong masiguro ang kaligtasan ng iyong kaluluwa? Sa Biblia ka magtiwala. Sundin ang nasa Bible. At yung sabi nung taong hindi na kailangan ang bautismo, hayaan mo siya.

Ang Biblia ang paniwalaan mo. Ibatay mo sa salita ng Dios ang iyong pananampalataya. Maaring maganda ang sinasabi niya pero wala tayong katiyankan doon. Bakit? Salita lang niya yun eh. Anong salita ng Bible? Sumampalataya magsisi at magpabautismo. Sana kaibigan, bago dumating ang araw na hindi kana makakagawa nito, sana magawa mo. Sumampalataya, magsisi at magpabautismo. At ang pangako ng Biblia, maliligtas ka.

Pagpalain kayo ng Panginoon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.