Bakit Kinakailangang Apostol ang Mamuno sa Iglesia?

Kinakailangang apostol ang mamuno sa iglesia sapagkat ito ang ipinanukala ng Dios. Ang sabi sa Lucas 11:49, “Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Dios, Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol; at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at paguusigin:” Samakatuwid, itong panukalang ito ay hindi maaaring magkamali sapagkat ito’y panukala […]