Ano ang Tamang Paraan ng Pagsamba?

Ang isang taong naniniwalang may Dios ay nararapat lamang na sumamba sa Kaniya, ang pagsamba sa Dios ang pinakamahalagang kautusan na ibinigay sa tao upang ganapin (Lucas 4:8). Maging si Satanas man ay pinaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo na sumamba sa Dios lamang (Mateo 4:10). Ngunit papaano ang tama o kalugodlugod na pagsamba sa Dios? […]

Biblikal ba ang Makibahagi sa gawaing pang Mahal na Araw?

Kung ang ating pakikibahagi ay naaayon sa Biblia, tiyak na ito’y kalugud-lugod sa Dios. Ngunit kung ang ating pakikibahagi naman ay wala sa Biblia, lalo lamang tayong nagkakasala sa Dios. Sapagkat ipinapahayag sa Banal na Kasulatan na ang lahat nating mga gagawin ay naaayon lamang sa mga nakasulat (1 Corinto 4:6). Higit pa roon ay […]