Samantalahin ang Panahon

“Na inyong samantalahin ang panahon, sapagka’t ang mga araw ay masasama.” Ang mga salitang ito na hango sa Efeso 5:16 ay lalong naaangkop sa ating panahon sapagkat ang ating kinabubuhayang panahon ay nagbabadya ng isang katotohanan – ang panahon ng kawakasan. Mayroong dakilang pag-asa ang mga alagad, ito ay ang muling pagparito ng Panginoon. Ito […]

Ang Pangangailangan sa Pagpapasakdal ng Ating Paglilingkod

Ang utos na ating pasakdalin ang ating kabanalan at paglilingkod ay tiyak na masusunod natin dahil ang Dios ang nagbigay ng gayong kautusan. “Kaya’t tayo’y tumigil na ang pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo’y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay […]