Maging Tagatupad ng Salita

MAGING TAGATUPAD NG SALITA Tayo ay inaakay ng salita ng Dios na tuparin at ipamuhay ang Kanyang mga salitang ating narinig. Ito ang kalagayang ibig ng Dios na maabot natin. “Sapagka’t kung ang sinoman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kaniyang talagang mukha sa salamin: […]