Ano ang Patunay na ang Pananampalataya ng Isang Tao ay Tinatanggap ng Dios?

Kung ang pananampalataya ng isang tao ay hindi tinatanggap ng Dios ay mawawalan lamang ng kabuluhan ang kanyang mga pagpapagal. Sa Banal na Kasulatan ay hindi lang tinitiyak ang pananampalataya kundi kung anong pananampalataya ang tinatanggap ng Panginoon. Samakatuwid hindi sapat na magkaroon ng pananampalataya ang isang tao kundi dapat niyang tiyakin na ang kanyang […]

Bakit Kinakailangang Apostol ang Mamuno sa Iglesia?

Kinakailangang apostol ang mamuno sa iglesia sapagkat ito ang ipinanukala ng Dios. Ang sabi sa Lucas 11:49, “Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Dios, Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol; at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at paguusigin:” Samakatuwid, itong panukalang ito ay hindi maaaring magkamali sapagkat ito’y panukala […]

Does God Still Speak Today?

Yes. God speaks in our time. How does God speak? God speaks through His sent ones. In His disciples are the promises of God. Luke 10:16 “He who hears you hears Me, he who rejects you rejects Me and he who rejects Me rejects Him who sent Me.” This is the promise to the disciples […]