Ang Tapat na Saksi sa Kawakasan ng Huling Araw

MANATILI SA SALITA AT PANALANGIN Ang matapat na saksi ay higit na magiging mabunga, matagumpay, at maluluwalhati ang Dios sa kaniyang paglilingkod na tapat. Ito ay hindi isang lihim na natuklasan lang ng mga alagad noong unang panahon kundi bagkus, ito ay salita ng Panginoon Jesucristo. “Kung kayo’y magsipanatili sa akin, at ang mga salita […]