Wow us with your The Word Contest

The Word

Here’s a high-resolution copy of the mechanics for the “Wow us with your The Word Story” Contest on April 22 during the National The Word Sunday. Download, include in your announcement and help us promote this contest in your local church.  

Biblikal ba ang Makibahagi sa gawaing pang Mahal na Araw?

Kung ang ating pakikibahagi ay naaayon sa Biblia, tiyak na ito’y kalugud-lugod sa Dios. Ngunit kung ang ating pakikibahagi naman ay wala sa Biblia, lalo lamang tayong nagkakasala sa Dios. Sapagkat ipinapahayag sa Banal na Kasulatan na ang lahat nating mga gagawin ay naaayon lamang sa mga nakasulat (1 Corinto 4:6). Higit pa roon ay […]