Una nating aalamin kung ano ang sugo sa tunay na pananampalataya.

Ayon sa Lucas 11:49,

“Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Dios, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol; at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin.”

Ang panukala ng Dios ay magsusugo Siya ng mga propeta at mga apostol. Alam natin na ang mga propeta ay nagsalita at nangasiwa bilang sugo ng Dios sa Lumang tipan. Ang huli sa mga propetang ito bilang sugo ng Dios ay si Juan Bautista.

Ito ang sabi sa Lucas 16:16,

“Ang kautusan at mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noon ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinapangaral; at ang bawa’t tao ay pumapasok doon na nagpipilit.”

Samakatuwid pagkatapos ng mga propeta ay mga apostol naman. Maging ang Panginoong Jesus man ay apostol (Hebreo 3:1). Isa ito sa katungkulan ng Panginoon, ang Kanyang pagiging Apostol. Ano ang kahalagahan ng sugo ng Dios sa pananampalataya?

Sa Roma 10:15,

“At paano silang magsisipangaral, kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, Anong pagkaganda ng mga paa niyaong nagdadala ng mabuting balita ng mga bagay na mabuti!”

Samakatuwid ang maaari lamang mangaral ay mga sugo ng Dios. Sapagkat ang mga sugo ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Dios (Juan 3:34). Sa isang pananampalatayang Cristiano kung walang sugo ng Dios ay hindi darating sa kanila ang salita ng Dios. Mahalaga na ang salita ng Dios na ating mapakinggan ay dala ng mga sugo sapagkat kung hindi sugo, ang sasabihin lamang niya ay mga haka at turo ng mga kaugalian. Ipinapahayag ang salita ng Dios sa Kaniyang mga sinugo, at ang pangako ng ating Panginoong Jesus sa sinomang makikinig sa Kaniyang mga sinugo,sa Lucas 10:16,

“Ang nakinig sa inyo ay sa akin nakikinig; at ang nagtakuwil sa inyo; ay ako ang itinatakuwil, at ang nagtatakuwil sa akin ay itinatakuwil ang sa aki’y nagsugo.”

Samakatuwid matatanggap natin ang salita ng Dios sa pamamagitan ng mga sugo. At ang sugo sa ating panahon ay Apostol sapagkat wala ng ibang binabanggit na Kanyang susuguin pagkatapos ng panahon ng mga propeta.

Paano ang pananalita ni Pablo bilang apostol?

Sa 2 Corinto 5:20,

“Kami nga’y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang Dios sa pamamagitan namin: Kayo’y pinamamanhik namin sa pangalan ni Cristo na kayo’y makipagkasundosa Dios.”

Hindi lamang sa pamamagitan ng mga sugo ng Dios dumarating ang salita ng Dios, kundi maging sa ating paglilingkod. Hindi makakapaglingkod sa Dios kung wala ang mga sinugo ng Dios. Sa Juan 6:27-29,

“Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkain na tumatagal sa buhay na walang hanggan; na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: papagkat siyang tinatakan ng Ama, samakatuwid baga’y ang Dios. Sinabi nga niya sa kanila, ano ang kinakailangan naming gawin, upang magawa namin ang gawa ng Dios? Sumagot si Jesus at sa kanila’y sinabi, Ito ang gawa ng Dios na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo.”

Kaya’t hindi tunay na paglilingkod ang hindi ayon sa paglilingkod na itinagubilin ng Dios sa pamamagitan ng Kaniyang mga sinugo. Si Apostol Pablo man ay may paraan ng paglilingkod na itinuturo, sa Gawa 24:14,

“Ngunit ito ang ipinahahayag ko sa iyo na ayon sa Daan na kanilang tinatawag na sekta ay gayun ang paglilingkod ko sa Dios ng aming mga magulang na sinasampalatayanan ang lahat ng mga bagay alinsunod sa kautusan, at nangasusulat sa mga propeta.”

Ang tunay na paglilingkod na nakalulugod at tinatanggap ng Dios ay ang paglilingkod na itinalaga ng Dios sa Kaniyang mga anak sa pamamagitan ng Kaniyang mga sugong apostol.

Kaya’t nang si Pablo ay nabubuhay bilang apostol at tagapanguna sa Iglesia ay nagwika sa 1 Corinto 4:17,

“Dahil dito’y aking sinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na sa inyo’y magpapaalala ng aking mga daan namga kay Cristo, gaya ng itinututo ko saan mang dako sa bawat Iglesia.”

Sa panahon ni Apostol Pablo ang paglilingkod sa Dios ay ayon sa paraan at daan na itinuturo ng mga sugo at ito ay mga sugong apostol.

Sa ating panahon ang Iglesia ng Panginoon ay dapat paring pangasiwaan ng mga apostol, sapagkat walang pananampalataya at paglilingkod na ayon sa Biblia na hindi pinangangasiwaan ng mga sugong apostol. Gaya ng mga unang mananampalataya, nang sila’y makakilala sa Panginoon, ang sabi Mga Gawa 2:42,

“at sila’y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol putol ng tinapay at sa mga pananalangin.”

Kaya’t ito’y kanilang pinanghawakan at pinanatilihan, ito ay patunay sa kahalagahan ng mga turo’t aral ng mga sugo ng Dios.

Leave a Reply

Your email address will not be published.