Ang isang taong naniniwalang may Dios ay nararapat lamang na sumamba sa Kaniya, ang pagsamba sa Dios ang pinakamahalagang kautusan na ibinigay sa tao upang ganapin (Lucas 4:8). Maging si Satanas man ay pinaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo na sumamba sa Dios lamang (Mateo 4:10). Ngunit papaano ang tama o kalugodlugod na pagsamba sa Dios? Mayroon bang iminumungkahing tamang paraan ng pagsamba sa Dios ayon sa Banal na Kasulatan?

Sa Juan 4:24 ay isinasaad kung papaano nararapat sasambahin ng tao ang Dios bilang Manlilikha at Panginoon. “Ang Dios ay espiritu: at ang mga sa kaniya’y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at katotohanan.” Ang tamang praan pala upang makasamba na kalugodlugod sa Dios ay sa Espiritu at Katotohanan. Papaano naman ang ibang paraan na ginagawa ng tao upang sumamba sa Dios? Ang mga ito ba’y katanggap-tanggap o paglabag sa kautusan ng pagsamba na ayon sa Biblia? Unahin natin ang pagsamba na ayon sa tradisyon ng mga tao. Sa Marcos 7:7-8 ay isinasaad ang ganito, “Datapuwa’t walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. V.8 Nilisan ninyo ang utos ng Dios, at inyong pinanghahawakan ang sali’t-saling sabi ng mga tao.” Ang pagsamba pala na ang saligan o ang batayan ay ang “salit-saling sabi ng tao” ay hindi pala katanggap-tanggap, bagkus ito pa ay tahasang pagtatakuwil sa utos ng Dios patungkol sa tamang pagsamba sa Kaniya (tal.9).

Kaugnay naman ng tamang paraan ng pagsamba sa Dios ay ang dako ng kung saan Siya dapat sambahin. Maaari bang kung saan-saang dako na lamang ba? O “di kaya’y doon lamang sa dakong ating gusto? Ang biblia ay tiyak sa kanyang pagsasaad kung aling dako dapat sumamba ang tao sa Dios. Sa Duet. 12:5 ay ganito ang ipinapahayag, “Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoong ninyong Dios sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kaniyang pangalan, sa makatuwid baga’y sa kaniyang tahanan ay inyong hahanapin, at doon kayo paroon.” Ang dako ng pagsasambahan sa Kaniya ay ang dako na kung saan naroroon ang Kaniyang pangalan. Samakatuwid, ang dako na naroon ang pangalan ng Panginoon ay nagsasaad na Siya ang nagmamay-ari nito. Sapagkat kung ito ay hindi sa Dios ay hindi siya ang may-ari nito. Ngayon, anong dako ang siyang tahanan ng Dios na kung saan ay naroon din ang kaniyang pangalan na nakakabit? Sa tahanang gawa ba ng kamay ng tao? O sa Iglesia na Kaniyang itinayo upang maging tahanan niya sa Espiritu?

Ang Dios ay hindi tumatahan sa mga gawa ng kamay ng tao (Gawa 7:48) kundi sa bahay ng Dios na siyang Iglesia (1 Tim. 3:15). Ito ay itinayo Niya upang maging tahanan ng Dios sa Espiritu (Efe.2:22). Sino naman ang sasambahin sa tahanan ng Dios na siyang Iglesia? Ayon sa Deut.12:5 ay yaong naroon ang pangalan ng Panginoon. Samakatuwid ay ang Iglesiang itinayo ni Cristo (Mateo 16:18). Kaya upang masunod ng tao ang Salita ng Dios na sasambahin siya sa tahanan niya, kailangang naroon siya sa Iglesia ni Cristo na doon si Cristo ay pinapaniwalaang Siya ang “Bugtong na Anak” ng Dios.

Bakit, may Iglesia bang naniniwalang si Cristo ay tao lang? Mayroon. Ang Iglesia ni Cristong 1914 o yaong pinangungunahan ni Felix Manalo. Samakatuwid, ang Iglesiang ito ay hindi sa Dios kundi sa tao, dahil ayon sa kanilang paniwala ang Cristong nagtayo nito ay si Cristong tao lamang.

Bagama’t maraming Iglesia ngayon na nakapangalan kay Cristo, ito’y hindi pa rin sapat na batayan upang doon sumamba. Ang tamang pangalan ay isa lamang sa mga batayan ng tunay na Iglesia. Gayon din, ang tunay na Iglesia ni Cristo ay yaong Iglesiang may tamang pangangasiwa. Ang Dios ay Dios ng kaayusan. Ayaw ng Dios na kahit sino lang ang mangangasiwa sa Kaniyang tahanan (1 Cor.15:33). Ito ang layunin ng pagbibigay ng kaloob sa iba’t ibang pangangasiwa sa Iglesia. Sa Efeso 4:11-12 ay ganito ang mababasa, “At pinagkalooban Niya ang mga iba na maging mga apostol; at ang mga iba’y propeta’ at ang mga iba’y evangelista; at ang mga iba’y pastor at mga guro; sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Cristo.”

Ang Apostol at ang kaniyang mga kasamahan, sila ang tagapangasiwa sa tahanan ng Dios sa ikasasakdal ng mga mananampalataya. Ang Apostol at sampu ng kanyang mga kasamahan ang magsasaysay ng tamang pagsamba sa Dios. Ayon sa 1 Cor.4:1-2, sila ang mga katiwala upang ,maituro sa mga mananampalataya na nasa Iglesia, upang mahubog na handa sa pagparito ni Cristo (Col.1:28). Ito ay dakilang bunga ng pagsamba.

Bilang mga kabahagi sa tunay na Iglesia ni Cristo, tayo’y may katiyakan na ang ating pagsamba ay kalugod-lugod sa harapan ng Dios. Yamang taglay natin ang katiyakang ito, sikapin natin na maihandog ang ating mga sarili na isang haing buhay. Ito ang katampatang pagsamba.

By Bishop Domingo Ferriol

Leave a Reply

Your email address will not be published.